Berichten over frysk

 1. Museum22.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 20 juni 2024

  Cultuur en taal

  Woensdag 19 juni zijn Provinciale Staten bijeen om te besluiten over nieuw beleid van het huidige college op gebied van cultuur en taal. Het gaat om hoe de provincie meewerkt en meebetaald aan culturele instellingen als Keunstwurk en verscheidene musea, en het Friese taalbeleid. Ondanks het extra geld voor de Friese taal vanuit Den Haag moet er echter bezuinigd worden op zowel het Fries als de Friese cultuur.

  Lees meer over "Cultuur en taal"

  Labels: ,

 2. friese vlag VK.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 20 februari 2023

  Zorgen om bevrijdingsfestival Leeuwarden

  Op 4 en 5 mei herdenken we en vieren we samen onze vrijheid. De Bevrijdingsfestivals zijn al meer dan 30 jaar een begrip in Nederland. Meer dan 200 optredens in 14 steden door heel het land. In Fryslân hebben we het bevrijdingsfestival in Leeuwarden met in 2022 95.000 bezoekers. De Provincie vertrekt hieraan jaarlijks € 45.000 subsidie. De festivals zijn een laagdrempelige manier om slachtoffers van oorlog en geweld te herdenken en onze vrijheid te vieren. 

  Lees meer over "Zorgen om bevrijdingsfestival Leeuwarden"

  Labels: ,

 3. Afûk.jpeg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 16 januari 2023

  Werkbezoek aan de Afûk

  De ChristenUnie draacht it Frysk een warm hert ta. In wurkbesite oan de Afûk leit dan ek foar de hân.

  Nei efkes sneupe yn de prachtige boekwinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert wurde we hertlik ûntfongen troch direkteur Alex de Jager. Hy fertelt koart oer it ûntstien fan de Afûk en hoe't de organisaasje groeid is nei wat it hjoed oan de dei is. Folle meer as alinne in ynstelling foar Fryske taalkursussen as in Fryske boekhannel. Der wurdt ynmiddels ek neitocht oer it Frysk yn de soarch, it ûnderwiis en foarskoalse trajekten. Ek de bekende campagnes lykas Praat mar Frysk komme fan de Afûk.

  Lees meer over "Werkbezoek aan de Afûk"

  Labels: ,

 4. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 1 december 2022

  Foartgong digitale tapassing Fryske taal

  Steatelid Lieuwe van der Pol freget yn gearwurking mei CDA, D66 en SP oan it kolleezje wat de stân fan saken is by it projekt  "Spraak naar tekst en tekst naar spraak". Al in oantal jierren wurdt fersocht om oan ynsprutsen teksten te kommen om it Frysk ek foar allerhande digitale tapassingen te brûken. Ien fan de digitale tapassingen fan spraakwerkenning is it automatysk ûndertiteljen fan fideo. In probleem fan de âlderein is faaks dat men it sprutsen wurd op bygelyks de Omrop net folgje kin. Ek minsken mei dôvens ha hjir uteraard lêst fan.

  Lees meer over "Foartgong digitale tapassing Fryske taal"
 5. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 8 november 2022

  Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken

  Is it perfoarst nedich dat de provinsje Omrop Fryslân stipet? Dizze simmer is de provinsje begûn mei it neitinken oer dy fraach as ûnderdiel fan in bredere diskusje oer de ‘kearntaken’. Sintraal is dêrby de fraach: Moatte we dizze taak trochsette?... Ek as der finansjeel minder te besteegjen is? Sa’n diskusje is wichtich en bringt mei har mei dat de kar foar in taak mei oertsjûging makke wurde moat.

  Lees meer over "Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken"
 6. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 7 februari 2022

  ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de positie van streektalen nu provincie heeft besloten de subsidieregeling Stellingwerfsk te stoppen. Tegelijk verwoordt de provincie in “Nij Poadium”- het nieuwe kunst en cultuurbeleid- de ambitie om de provincie Fryslân te positioneren als dé meertalige provincie. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in zijn eigen taal kan uiten. Het zou jammer zijn als het gebruik van de taal Stellingwerfsk onder druk komt te staan, vanwege het stop zetten van de provinciale subsidie’, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk"
 7. tomke vierkant.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 oktober 2021

  Werkbezoek scholenkoepel Noorderbasis over het vak Fries

  Tijdens een werkbezoek aan scholenkoepel Noorderbasis praten we over het Friese onderwijs en het versterken van de Friese taal. De provincie komt voor de tweede keer met een subsidieregeling waarbij scholen worden gestimuleerd te investeren in het onderwijs voor Friese taal. Van de subsidieregeling: "Frysk foar No en Letter" wordt in de eerste openstelling weinig gebruik gemaakt. De ChristenUnie fractie vraagt zich af hoe dit verbeterd kan worden nu de regeling voor de tweede keer is opengesteld.

  Lees meer over "Werkbezoek scholenkoepel Noorderbasis over het vak Fries"

  Labels: , ,