Berichten over frysk

 1. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 1 december 2022

  Foartgong digitale tapassing Fryske taal

  Steatelid Lieuwe van der Pol freget yn gearwurking mei CDA, D66 en SP oan it kolleezje wat de stân fan saken is by it projekt  "Spraak naar tekst en tekst naar spraak". Al in oantal jierren wurdt fersocht om oan ynsprutsen teksten te kommen om it Frysk ek foar allerhande digitale tapassingen te brûken. Ien fan de digitale tapassingen fan spraakwerkenning is it automatysk ûndertiteljen fan fideo. In probleem fan de âlderein is faaks dat men it sprutsen wurd op bygelyks de Omrop net folgje kin. Ek minsken mei dôvens ha hjir uteraard lêst fan.

  Lees meer over "Foartgong digitale tapassing Fryske taal"
 2. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 8 november 2022

  Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken

  Is it perfoarst nedich dat de provinsje Omrop Fryslân stipet? Dizze simmer is de provinsje begûn mei it neitinken oer dy fraach as ûnderdiel fan in bredere diskusje oer de ‘kearntaken’. Sintraal is dêrby de fraach: Moatte we dizze taak trochsette?... Ek as der finansjeel minder te besteegjen is? Sa’n diskusje is wichtich en bringt mei har mei dat de kar foar in taak mei oertsjûging makke wurde moat.

  Lees meer over "Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken"
 3. tomke vierkant.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 oktober 2021

  Werkbezoek scholenkoepel Noorderbasis over het vak Fries

  Tijdens een werkbezoek aan scholenkoepel Noorderbasis praten we over het Friese onderwijs en het versterken van de Friese taal. De provincie komt voor de tweede keer met een subsidieregeling waarbij scholen worden gestimuleerd te investeren in het onderwijs voor Friese taal. Van de subsidieregeling: "Frysk foar No en Letter" wordt in de eerste openstelling weinig gebruik gemaakt. De ChristenUnie fractie vraagt zich af hoe dit verbeterd kan worden nu de regeling voor de tweede keer is opengesteld.

  Lees meer over "Werkbezoek scholenkoepel Noorderbasis over het vak Fries"

  Labels: , ,