Berichten over cultuur

 1. Afûk.jpeg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 16 januari 2023

  Werkbezoek aan de Afûk

  De ChristenUnie draacht it Frysk een warm hert ta. In wurkbesite oan de Afûk leit dan ek foar de hân.

  Nei efkes sneupe yn de prachtige boekwinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert wurde we hertlik ûntfongen troch direkteur Alex de Jager. Hy fertelt koart oer it ûntstien fan de Afûk en hoe't de organisaasje groeid is nei wat it hjoed oan de dei is. Folle meer as alinne in ynstelling foar Fryske taalkursussen as in Fryske boekhannel. Der wurdt ynmiddels ek neitocht oer it Frysk yn de soarch, it ûnderwiis en foarskoalse trajekten. Ek de bekende campagnes lykas Praat mar Frysk komme fan de Afûk.

  Lees meer over "Werkbezoek aan de Afûk"

  Labels: ,

 2. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 8 november 2022

  Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken

  Is it perfoarst nedich dat de provinsje Omrop Fryslân stipet? Dizze simmer is de provinsje begûn mei it neitinken oer dy fraach as ûnderdiel fan in bredere diskusje oer de ‘kearntaken’. Sintraal is dêrby de fraach: Moatte we dizze taak trochsette?... Ek as der finansjeel minder te besteegjen is? Sa’n diskusje is wichtich en bringt mei har mei dat de kar foar in taak mei oertsjûging makke wurde moat.

  Lees meer over "Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken"
 3. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 7 februari 2022

  ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de positie van streektalen nu provincie heeft besloten de subsidieregeling Stellingwerfsk te stoppen. Tegelijk verwoordt de provincie in “Nij Poadium”- het nieuwe kunst en cultuurbeleid- de ambitie om de provincie Fryslân te positioneren als dé meertalige provincie. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in zijn eigen taal kan uiten. Het zou jammer zijn als het gebruik van de taal Stellingwerfsk onder druk komt te staan, vanwege het stop zetten van de provinciale subsidie’, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk"
 4. tomke vierkant.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 oktober 2021

  Werkbezoek scholenkoepel Noorderbasis over het vak Fries

  Tijdens een werkbezoek aan scholenkoepel Noorderbasis praten we over het Friese onderwijs en het versterken van de Friese taal. De provincie komt voor de tweede keer met een subsidieregeling waarbij scholen worden gestimuleerd te investeren in het onderwijs voor Friese taal. Van de subsidieregeling: "Frysk foar No en Letter" wordt in de eerste openstelling weinig gebruik gemaakt. De ChristenUnie fractie vraagt zich af hoe dit verbeterd kan worden nu de regeling voor de tweede keer is opengesteld.

  Lees meer over "Werkbezoek scholenkoepel Noorderbasis over het vak Fries"

  Labels: , ,

 5. Fries Museum vk.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 8 januari 2021

  ChristenUnie wil collecties van Friese musea goed bewaren

  “De bewaarfunctie van Friese musea komt in gevaar door het provinciale beleid NIJ POADIUM en de daarbij behorende verdeling van de subsidiegelden”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol van de ChristenUnie. De fractie in de provincie Fryslân maakt zich zorgen over het goed bewaren van de collecties. Daarnaast vraagt de fractie zich af of er belangrijke informatie niet bekend gemaakt is op het moment dat het beleid werd vastgesteld.

  Lees meer over "ChristenUnie wil collecties van Friese musea goed bewaren"