Berichten geschreven door Lieuwe van der Pol

 1. Plezierboot
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 25 januari 2023

  Schriftelijke vragen over dichtslibben vaargeulen

  We staan aan het begin van een nieuw vaarseizoen, waarin we onze gasten op het water ook welkom heten. De ChristenUnie vraagt opnieuw aandacht voor het toenemende slibprobleem op de Friese meren. De provinciale fractie stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Statenlid Lieuwe van der Pol wil van het college weten wat de stand van zaken is, op een eerder gedane toezegging van het college.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen over dichtslibben vaargeulen"
 2. Afûk.jpeg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 16 januari 2023

  Werkbezoek aan de Afûk

  De ChristenUnie draacht it Frysk een warm hert ta. In wurkbesite oan de Afûk leit dan ek foar de hân.

  Nei efkes sneupe yn de prachtige boekwinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert wurde we hertlik ûntfongen troch direkteur Alex de Jager. Hy fertelt koart oer it ûntstien fan de Afûk en hoe't de organisaasje groeid is nei wat it hjoed oan de dei is. Folle meer as alinne in ynstelling foar Fryske taalkursussen as in Fryske boekhannel. Der wurdt ynmiddels ek neitocht oer it Frysk yn de soarch, it ûnderwiis en foarskoalse trajekten. Ek de bekende campagnes lykas Praat mar Frysk komme fan de Afûk.

  Lees meer over "Werkbezoek aan de Afûk"

  Labels: ,

 3. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 1 december 2022

  Foartgong digitale tapassing Fryske taal

  Steatelid Lieuwe van der Pol freget yn gearwurking mei CDA, D66 en SP oan it kolleezje wat de stân fan saken is by it projekt  "Spraak naar tekst en tekst naar spraak". Al in oantal jierren wurdt fersocht om oan ynsprutsen teksten te kommen om it Frysk ek foar allerhande digitale tapassingen te brûken. Ien fan de digitale tapassingen fan spraakwerkenning is it automatysk ûndertiteljen fan fideo. In probleem fan de âlderein is faaks dat men it sprutsen wurd op bygelyks de Omrop net folgje kin. Ek minsken mei dôvens ha hjir uteraard lêst fan.

  Lees meer over "Foartgong digitale tapassing Fryske taal"
 4. mfa sexbierum.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 9 november 2022

  Staten stemmen voor bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum

  De ChristenUnie is blij  dat de werkgroep MFA Sexbierum – Pietersbierum alsnog ook op een provinciale bijdrage kan rekenen.

  “Inisjativen fan ûnderop fertsjinje ús stipe, al hielendal as se ûnbedoeld troch provinsjale besluten tusken wâl en skip reitsje” zegt Lieuwe van der Pol. Daarom stelt de ChristenUnie fractie al twee keer eerder vragen aan Gedeputeerde Staten om beweging in de zaak van MFA Sexbierum – Pietersbierum te krijgen. Maar van der Pol komt tot de conclusie dat het college onwrikbaar is in het standpunt dat zij de initiatiefgroep niet tegemoet zullen komen.

  Het college had wel degelijk de mogelijkheid om af te wijken van het door de Staten in 2020 vastgestelde nieuwe beleid voor de dorpshuizen en ontmoetingsplekken. Het kon zich namelijk beroepen op een uitzonderingsregel. Omdat dit volgens het college voor verwarring zorgt, wordt de regel door het college zelf geschrapt bij de evaluatie over de integratie van de dorpshuizenregeling in het Iepen Mienskips Fûns.

  Lees meer over "Staten stemmen voor bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum"
 5. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 8 november 2022

  Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken

  Is it perfoarst nedich dat de provinsje Omrop Fryslân stipet? Dizze simmer is de provinsje begûn mei it neitinken oer dy fraach as ûnderdiel fan in bredere diskusje oer de ‘kearntaken’. Sintraal is dêrby de fraach: Moatte we dizze taak trochsette?... Ek as der finansjeel minder te besteegjen is? Sa’n diskusje is wichtich en bringt mei har mei dat de kar foar in taak mei oertsjûging makke wurde moat.

  Lees meer over "Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken"
 6. Dorpshuis SexbierumVK
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 25 oktober 2022

  ChristenUnie en D66 in de bres voor dorpscentrum Sexbierum

  Toen er in 2020 een nieuwe regeling kwam voor dorpshuizen werd beloofd dat dorpshuizen nog steeds subsidie konden krijgen voor de bouw. Voor een nieuw dorpscentrum in Sexbierum blijkt dat nu niet het geval, constateren Statenleden Lieuwe van der Pol (ChristenUnie) en Bea Bijlsma (D66). Samen stellen ze vragen aan het provinciebestuur.

  Lees meer over "ChristenUnie en D66 in de bres voor dorpscentrum Sexbierum"
 7. Gezin in woonunit in azc© Inge van Mill.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 30 augustus 2022

  Vragen over Friese hulp bij asielopvang

  Samen met de Statenfracties van D66, GrienLinks, PvdA en SP stellen we vragen aan het provinciebestuur over de Friese hulp bij asielopvang. De opvangplekken zitten overvol en de asielprocedures nemen veel tijd, wat heeft geleid tot grote problemen in Ter Apel. De partijen willen weten hoe de provincie het Rijk en Friese gemeenten kan helpen met extra opvanglocaties.  

  Lees meer over "Vragen over Friese hulp bij asielopvang"
 8. Plezierboot
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 22 juni 2022

  Aandacht voor toenemend slibprobleem Friese meren

  De watergebonden ondernemingen in Woudsend ondervinden veel last van slib dat vanuit het Koevordermeer en Slotermeer richting het Heegermeer beweegt. De haven in Woudsend slibt regelmatig dicht. ChristenUnie Fryslân spreekt deze bedrijven tijdens de Steatemerk in het provinciehuis. De fractie vraagt aandacht voor het slibprobleem tijdens de Statenvergadering van 22 juni jl.

  Lees meer over "Aandacht voor toenemend slibprobleem Friese meren"
 9. Boek lezen
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 25 mei 2022

  Brede aanpak laaggeletterdheid

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Fryslân kan lezen, schrijven, rekenen en kan omgaan met een smartphone? PvdA en D66 komen met een initiatiefvoorstel: 'De provincie waar iedereen mee kan doen'. Met dit voorstel willen zij laaggeletterdheid bestrijden en voorkomen. Ook vinden zij het wenselijk dat er een integrale aanpak vanuit de provincie, waardoor gemeentelijke initiatieven beter met elkaar worden verbonden.

  Lees meer over "Brede aanpak laaggeletterdheid"
 10. Natuurgebied
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 20 april 2022

  Hoe gaat het met de natuuropgave in Fryslân?

  De provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van het Friese Natuur Netwerk Nederland. Een opgave waar de provincie samen met grondeigenaren, natuur- en landbouworganisaties aan werkt. Nu de einddatum van het Natuurpact dichterbij komt (2027) en nog zo’n 1600 hectare natuur van functie veranderd en ingericht moeten worden, is de vraag: hoe verder? Tijdens de bespreking van de Strategische grondnota op 20 april jl. worden verschillende opties voorgelegd aan Provinciale Staten. Voorgesteld wordt om te kiezen voor maximaal vrijwillig met uitzicht op andere instrumenten voor Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000.

  Lees meer over "Hoe gaat het met de natuuropgave in Fryslân?"

  Labels: , ,