Berichten geschreven door Lieuwe van der Pol

 1. Natuurgebied
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 20 april 2022

  Hoe gaat het met de natuuropgave in Fryslân?

  De provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van het Friese Natuur Netwerk Nederland. Een opgave waar de provincie samen met grondeigenaren, natuur- en landbouworganisaties aan werkt. Nu de einddatum van het Natuurpact dichterbij komt (2027) en nog zo’n 1600 hectare natuur van functie veranderd en ingericht moeten worden, is de vraag: hoe verder? Tijdens de bespreking van de Strategische grondnota op 20 april jl. worden verschillende opties voorgelegd aan Provinciale Staten. Voorgesteld wordt om te kiezen voor maximaal vrijwillig met uitzicht op andere instrumenten voor Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000.

  Lees meer over "Hoe gaat het met de natuuropgave in Fryslân?"

  Labels: , ,

 2. Kolgans
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 20 april 2022

  Friese ganzenaanpak

  Fryslân is een erg belangrijk gebied voor trekkende ganzen. In de winterperiode verblijven er ongeveer 500.000 ganzen in Fryslân. De verschillende ganzensoorten zorgen jaarlijks voor veel schade als gevolg van ganzenvraat van gras in Fryslân. Het provinciale beleid is gebaseerd op balans: beschermen en schade bestrijden. Het huidige beleid dient geactualiseerd te worden. Provinciale Staten geven tijdens het debat op 20 april jl. richting aan het nieuwe beleid. ChristenUnie ziet ook dat de problemen toenemen rondom de standgans. Daarbij komt dat het niet gelukt is om de schade terug te dringen.

  Lees meer over "Friese ganzenaanpak"

  Labels: ,

 3. NmdM
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 23 maart 2022

  Natuer mei de Mienskip doet aanbod aan de provincie

  Een aantal natuur- en landbouworganisaties hebben in 2019 het initiatief genomen om het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te maken. Met als doel: meer draagvlak en een grotere maatschappelijke meerwaarde. Natuer mei de Mienskip is een samenwerking tussen 11 organisaties. Zij doen het aanbod voor de aanleg van 1050 ha natuur binnen hetzelfde budget, aan de provincie. ChristenUnie Fryslân ziet dat NmdM een positieve beweging op gang heeft gebracht. SAMEN MEER DOEN, dat is de koers van NmdM.

  Lees meer over "Natuer mei de Mienskip doet aanbod aan de provincie"

  Labels: ,

 4. oekraine.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 2 maart 2022

  Vragen over de opvang van vluchtelingen

  Al meer dan 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers heeft een tekort aan plekken voor (tijdelijke) opvang. Omdat de opvang van vluchtelingen in Nederland bij eerdere grote stromen heeft geleid tot onmenselijke situaties baart ons dit zorgen. De ChristenUnie stelt samen met de PvdA, D66, Grienlinks en SP schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

  Lees meer over "Vragen over de opvang van vluchtelingen"
 5. Dorpshuis SexbierumVK
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 14 februari 2022

  ChristenUnie Fryslân stelt vragen over dorpshuizenregeling

  De provinciale fractie van de ChristenUnie wil weten of de nieuwe dorpshuizenregeling aan de verwachtingen voldoet. In 2020 ging de nieuwe regeling in. Dorpshuizen en ontmoetingsplekken kunnen in de nieuwe regeling subsidie aanvragen via het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het onderbrengen van de subsidie in het IMF heeft als voordeel dat er meer gebruik van gemaakt kan worden. Ook (stads)wijken en gebouwen die leeg komen te staan kunnen mee doen aan deze nieuwe ontmoetingsplekregeling.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân stelt vragen over dorpshuizenregeling"
 6. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 7 februari 2022

  ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de positie van streektalen nu provincie heeft besloten de subsidieregeling Stellingwerfsk te stoppen. Tegelijk verwoordt de provincie in “Nij Poadium”- het nieuwe kunst en cultuurbeleid- de ambitie om de provincie Fryslân te positioneren als dé meertalige provincie. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in zijn eigen taal kan uiten. Het zou jammer zijn als het gebruik van de taal Stellingwerfsk onder druk komt te staan, vanwege het stop zetten van de provinciale subsidie’, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk"

  Labels: ,

 7. Tillehûs1 (2) VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 26 januari 2022

  Op de bres voor dorpshuizen

  De zorgen over Friese dorpshuizen nemen toe, nu die niet alleen de coronacrisis maar ook door de energiecrisis worden getroffen. De buffers zijn verdwenen en daar komen nu nog eens de hogere energieprijzen overheen. De ChristenUnie stelt samen met de PvdA mondelinge vragen tijdens de Statenvergadering van 26 januari over de zorgelijke situatie van dorpshuizen. Wanneer dorpshuizen moeten sluiten, zullen nog meer mensen in een sociaal isolement raken en neemt de vereenzaming verder toe. Wij willen weten of het provinciale coronaherstelpakket ‘No & Moarn’ ingezet kan worden om dorpshuizen te ondersteunen.

  Lees meer over "Op de bres voor dorpshuizen"
 8. wateropslag-spannenburg-vitens vk.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 15 december 2021

  Kaderrichtlijn Water en Regionaal Waterprogramma

  Schoon water speelt een grote rol in ons leven: als drinkwater, voor de watervoorziening van de landbouw en daarmee voor onze voedselvoorziening, voor natuur en biodiversiteit in brede zin. Provincie en waterschap werken al jaren aan schoon water. Dat levert wat op, maar we zijn er nog niet. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen te halen. De ChristenUnie heeft zich eerder al uitgesproken over het belang van de KRW. “Het doet zeer dat de doelen in 2027 niet gehaald gaan worden”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

  Lees meer over "Kaderrichtlijn Water en Regionaal Waterprogramma"
 9. Asielszoekerscentra vk.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 13 december 2021

  Betere opvang voor vluchtelingen

  De druk op de opvang van vluchtelingen blijft hoog. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft provincies en gemeenten opnieuw opgeroepen om voor extra opvanglocaties te zorgen. De PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen daarom schriftelijk aan de Commissaris van de Koning (CdK), in zijn rol als Rijksheer, de regietafel op korte termijn bijeen te laten komen om te overleggen hoe de druk op de opvang beter beheersbaar wordt. De partijen willen ook weten of het in Fryslân lukt om extra opvangplekken voor bijzondere doelgroepen te regelen. Het COA zoekt voor hen naar geschikte locaties door heel het land.

  Lees meer over "Betere opvang voor vluchtelingen"
 10. distels vk.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 24 november 2021

  Voortgang natuurontwikkeling

  In het Natuurpact hebben Rijk en provincies in 2013 afgesproken hoe zij gaan werken aan de ontwikkeling en het beheer van natuur op land. Dit wordt onder andere gedaan door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan te leggen. De provincie Fryslân spant haar in om nieuwe hectares natuur in te richten en de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. De provincie Fryslân concludeert dat de afronding van het Natuurnetwerk in 2027 niet haalbaar is. Tijdens de Statenvergadering op 24 november jl. wordt er gedebatteerd over het verschuiven van de planning na 2027 en de eerdere aankoopstop voor prioriteit 3 en 4 van het NNN (provinciale ambitie) eraf te halen.

  Lees meer over "Voortgang natuurontwikkeling"

  Labels: