Berichten over Friese taal

 1. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 8 november 2022

  Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken

  Is it perfoarst nedich dat de provinsje Omrop Fryslân stipet? Dizze simmer is de provinsje begûn mei it neitinken oer dy fraach as ûnderdiel fan in bredere diskusje oer de ‘kearntaken’. Sintraal is dêrby de fraach: Moatte we dizze taak trochsette?... Ek as der finansjeel minder te besteegjen is? Sa’n diskusje is wichtich en bringt mei har mei dat de kar foar in taak mei oertsjûging makke wurde moat.

  Lees meer over "Omrop Fryslân heart by primêre provinsjale taken"
 2. Omrop Fryslân gebouw
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 oktober 2022

  Werkbezoek Omrop Fryslân

  “Wij willen een verbinder zijn”, zegt Houkje Rijpstra, directeur-bestuurder van Stichting Omrop Fryslân. “De Fryske mienskip ferbine”. Samen met hoofdredacteur Ingrid Spijkers nodigt ze de Statenfracties uit voor een gesprek over het belang van de Friese Omroep voor de Friese taal en cultuur. Ook de financiële steun van de provincie komt aan de orde. De fractie van de ChristenUnie gaat op vrijdag 28 oktober op bezoek bij Omrop Fryslân in Leeuwarden.

  Lees meer over "Werkbezoek Omrop Fryslân"