Berichten over Sport

 1. Zumba vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 23 juni 2021

  Verder werken aan een sportief en fit Fryslân

  "Dat in Fryske ynwenner dy’t sport altyd yn é prizen falt jout in moai byld oan dit beliedsprogramma. Ek dat de doelgroepen bern, minsken mei in beheining en âlderein fia Sport Fryslân berikke wurde past bij it koalysjeakkoard: 'Lok op 1'. Dat dêr ek in grut diel fan it jierlikse budzjet nei ta giet is winsklik", seit Statenlid Lieuwe van der Pol. Hij benadrukt het belang van organisatie Sport Fryslân. 

  Lees meer over "Verder werken aan een sportief en fit Fryslân"

  Labels: