Berichten geschreven door Wiebo de Vries

 1. Mensgerichte economieVK.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 februari 2023

  Repareer de Toekomst

  De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de bouwstenen van de circulaire economie van Fryslân. Initiatieven zoals de Vereniging Circulair Fryslân en Freonen fan Fossylfrei Fryslân werken aan bewustwording bij bedrijven, stimuleren innovatie en dragen bij aan kennisuitwisseling tussen bedrijven. De Provincie Fryslân ondersteunt hen en heeft de ambitie om de meest circulaire provincie te zijn in 2025. Daarbij gaat veel aandacht naar de producenten van grondstoffen en materialen binnen de provincie en het recyclen van bestaande materialen. Terecht, want zeker de productie speelt een belangrijke rol in de circulaire economie. Daar liggen ook kansen voor nieuwe verdienmodellen. Toch is het de vraag of we met de huidige weg onze ambities gaan halen. Landelijk blijft Nederland namelijk achter op de gestelde ambitie om volledig circulair te zijn in 2050.

  Lees meer over "Repareer de Toekomst"
 2. Holwerd aan Zee vk.png
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 16 februari 2023

  Holwerd aan Zee

  Hoe moet het verder met Holwerd aan Zee? Stapels met rapporten wijzen uit dat het miljoenenproject nog vele onzekerheden kent. Wetterskip Fryslân en LTO Noord zien er geen heil meer in. Het provinciebestuur stelt voor om de natuurlijke variant, zonder vaargeul, jachthaven en vakantiepark, niet verder uit te werken en geen middelen meer beschikbaar te stellen. En toch lijkt het erop dat de politiek, met de verkiezingen in zicht, wél verder wil met het project Holwerd aan Zee.

  Lees meer over "Holwerd aan Zee"
 3. Windpark op zee
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 25 januari 2023

  Windpark Fryslân: ‘Fan en foar Fryslân’

  Windpark Fryslân moest van en voor Fryslân worden. Die belofte deden Provinciale Staten in 2019. Het idee was dat inwoners mee konden participeren door het kopen van obligaties. Maar de tijden zijn veranderd en obligaties niet meer aantrekkelijk. De provincie stelt daarom voor om te gaan herbezinnen op welke wijze de extra opbrengsten ingezet kunnen worden. En dan op een zodanige wijze dat álle inwoners van Fryslân hiervan mee kunnen profiteren.

  Lees meer over "Windpark Fryslân: ‘Fan en foar Fryslân’"
 4. Sluis Kornwerderzand vierkant.jpeg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 december 2022

  Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand

  De komst van een bredere sluis bij Kornwerderzand is weer een stap verder, nu marktpartijen hebben toegezegd een bijdrage te willen leveren. De financiering heeft veel tijd gekost. In juni 2020 is besloten het project gefaseerd uit te voeren. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de sluis pas wordt gerealiseerd als er duidelijkheid is over de inning van de marktbijdrage en de bijdrage uit het Waddenfonds. “Nu beide toegezegd zijn, is het mooi dat de sluis er ook echt gaat komen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

  Lees meer over "Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand"
 5. Funderingsschade vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 december 2022

  Funderingsaanpak veenweidegebied

  “Er moet nog veel gebeuren voordat we de mensen met funderingsschade echt kunnen helpen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. De funderingsaanpak waar Provinciale Staten over besluiten gaat over: een goede informatievoorziening, subsidie voor funderingsonderzoek en begeleiding bij het maken van een herstelplan. “In de funderingsaanpak is over een financiële tegemoetkoming nog niks geregeld. Dat vinden wij teleurstellend. Wij hadden gehoopt op meer”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

  Lees meer over "Funderingsaanpak veenweidegebied"
 6. Euro
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 9 november 2022

  Begroting 2023

  “Als de begroting een afspiegeling is van de ambitie van Fryslân, dan staan we er somber voor. Neem het programma economie, dat richting 2024 nagenoeg geen geld meer heeft. Wat betekent dat voor onze Friese economie?”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens de behandeling van de begroting 2023.   

  Lees meer over "Begroting 2023"
 7. Windmolens VK (2).jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 9 november 2022

  Een miljoen euro voor MKB en verenigingsleven

  Samen met de Statenfracties van CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, Statenlid Goudzwaard vraagt de ChristenUnie de provincie om in de begroting voor het jaar 2023 1 miljoen euro vrij te maken voor de energieproblematiek. Hiervan is 500.000 euro bestemd voor het MKB en 500.000 euro voor dorpshuizen en het verenigingsleven. De indieners willen dat het geld onder meer gaat naar energiecoaches. Deze zijn nu alleen voor particulieren en huurders. Met hun expertise kunnen zij ook het MKB, dorpshuizen en het verenigingsleven helpen met het (verder) verduurzamen van hun panden. Opdat de energiekosten in de (nabije) toekomst kunnen worden gematigd.

  Lees meer over "Een miljoen euro voor MKB en verenigingsleven"

  Labels: , ,

 8. Dorp
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 september 2022

  Omgevingsverordening

  De Omgevingswet verplicht de provincie om alle regels voor de fysieke leefomgeving in één verordening op te nemen. Deze wet treedt zoals het nu staat op 1 januari 2023 in werking en de verordening daarom ook. Op dat moment vervallen alle huidige verordeningen voor de fysieke leefomgeving zoals: Verordening Romte, Milieuverordening, Waterverordening, Wegenverordening, Vaarwegenverordening en Natuurverordening. Tijdens de Statenvergadering van 21 september 2022 vindt het debat plaats en wordt er een reactie gegeven door het college van Gedeputeerde Staten op alle voorstellen die op 13 juli 2022 ingediend zijn.

  Lees meer over "Omgevingsverordening"
 9. Fochteloërveen
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 14 september 2022

  Werkbezoek Zuidoost-Fryslân

  De Friese aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvat het natuurherstel, de instandhouding van de robuuste natuur en perspectief voor de landbouw. Tijdens een werkbezoek op 14 september 2022 bezoeken de Statenleden het natuurgebied Fochteloërveen. Natuurmonumenten geeft een toelichting op de huidige stand van de natuur. Ook luisteren we naar twee agrarische ondernemers die hun verhaal vertellen over de impact van de stikstofplannen op hun bedrijf.

  Lees meer over "Werkbezoek Zuidoost-Fryslân"
 10. Visserij
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 12 juli 2022

  Garnalenvissers in de knel

  Niet vanwege een fout in de rekensystematiek Aerius als het aan een aantal partijen in Provinciale Staten van Fryslân ligt! Het lijkt erop dat deze fout niet zal worden hersteld voordat een nieuwe vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet moet worden beoordeeld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom roepen wij samen met CDA, VVD, FNP en lid Goudzwaard, Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen.

  Lees meer over "Garnalenvissers in de knel"

  Labels: