Wiebo de Vries, fractievoorzitter

 klik hier voor Friese vertaling

"Elke euro kun je maar 1 keer uitgeven. Je moet waken over wat je hebt. Dat je het als provincie niet té makkelijk uitgeeft. Daar wil ik op blijven hameren." - Wiebo de Vries

Wiebo de Vries is 49 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen. Hij woont in Donkerbroek en is werkzaam als Controller bij een bedrijf dat zich bezighoudt met zonnepanelen. Wiebo is fractievoorzitter.

Sinds 2011 is Wiebo fractielid van de ChristenUnie in de Provinciale Staten. Hier is hij voor gevraagd nadat hij voorzitter was van stichting ‘Behoud Buitengebied Donkerbroek-West’. Wiebo viel op omdat hij puur ‘op inhoud’ wilde actievoeren en heeft in die tijd veel contact gehad met Piet Adema, op dat moment gedeputeerde voor de ChristenUnie. De weg door Buitengebied Donkerbroek-West is er gekomen. Desondanks heeft Wiebo achteraf door politiek alles uit de kast te halen een erg leuke tijd gehad en is hij vervolgens gevraagd om voor de statenperiode 2011-2015 op de verkiezingslijst te staan. Met succes, want momenteel maakt hij deel uit van de driekoppige fractie van de ChristenUnie. 

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen zijn twee zaken die voor Wiebo erg belangrijk zijn. In de tijd dat hij zelfstandig ondernemer was, haalde hij veel voldoening uit zijn portefeuille ‘duurzaamheid’. Nu zijn de onderwerpen Economie, Financiën, Ruimte en Wonen en Water onderdeel van zijn portefeuille. Op de vraag welke van zijn portefeuilles Wiebo het leukst vindt, antwoordt de ondernemer volmondig: ‘Economie en Financiën’. "Ik vind het belangrijk dat de provincie verantwoord met zijn geld omgaat. Elke euro kun je maar 1 keer uitgeven. Je moet waken over wat je hebt. Dat je het niet té makkelijk uitgeeft. Daar wil ik op blijven hameren."

Bewust omgaan met het inzetten van provinciegeld komt ook tot uiting in twee vragen die Wiebo zichzelf regelmatig stelt: ‘Hoe krijgen we mensen op de goede manier aan het werk’ en ‘hoe zijn we innovatief bezig’. Wiebo is een ondernemer in hart en nieren en vind het belangrijk dat er ‘ondernemersbloed’ door de Staten stroomt. "Ondernemers weten als geen ander hoe de economie in elkaar steekt. Als je alleen maar afgaat op gevoel of papier zonder dat je zelf weet hoe het is en met je poten in de klei hebt gestaan, vind ik het juist goed om het geluid te laten horen vanuit de ondernemers kant".

Sociaal ondernemersschap is dan ook een van Wiebo zijn belangrijkste zorgen binnen zijn portefeuilles. Dit sociaal ondernemerschap heeft een maatschappelijk ideaal, wat wil zeggen dat al het geld dat door een gewone onderneming wordt ingezet, een maatschappelijk doel dient. "Vanuit de ChristenUnie probeer ik dat goed op de kaart te zetten, want dit principe moet bij een breder publiek gaan leven."

Sinds 15 juni 2011 is Wiebo de Vries Statenlid, en woordvoerder voor de portefeuilles Water, Ruimtelijke Ordening, Economie en Financiën.

Wiebo de Vries

Fractievoorzitter

tel.nr.: 06-20444278
e-mail: wiebo.devries@fryslan.frl 


“Elke euro kin jo mar ien kear útjaan. Je moatte weitsje oer wat jo ha en dat jo it as provinsje net te maklik útjouwe. Dêr wol ik op hammerjen bliuwe”- Wiebo de Vries

Wiebo de Vries is 49 jier, trout en heit fan 2 bern. Hy wennet yn Donkerbroek en wurket as Controller by in bedriuw dat him dwaande hâld mei sinnepanielen

Sûnt 2011 is Wiebo lid fan de fraksje fan de ChristenUnie yn de Provinsjale Steaten. Hy is hjirfoar frege nei’t hy foarsitter wie fan de stichting ‘Behoud Buitengebied Donkerbroek-West. Wiebo foel op omdat hy suver op ynhâld aksje fiere woe. Hy hat yn dy tiid in protte kontakt hân mei Piet Adema, op dat momint deputearre foar de ChristenUnie. De wei troch it gebiet bûten Donkerbroek-West is der kommen. Nettsjinsteande dat hat Wiebo efterôf, troch  polityk alles út de kast te heljen, in moaie tiid hân en is der dêrnei frege om foar de steateperioade 2011-2015 op de list te stean. Mei súkses, want op it stuit makket hy diel út fan de trijekoppige fraksje fan de ChristenUnie.

Duorsumens en ferantwurde ûndernimme bin twa saken dy’t foar Wiebo tige wichtich binne. Yn de tiid dat hy selsstannich ûndernimmer wie helle hy in protte foldwaning út syn portefúlje ‘duorsumens’. No binne de ûnderwerpen Ekonomy, Finânsjes, Romte & Wenjen en Wetter ûnderdiel fan syn portefúlje. Op de fraach oan hokfoar portefúlje hy de measte nocht hat, andert de ûndernimmer plan-út: ‘Ekonomy en Finânsjes’. “Ik fyn it wichtich dat de provinsjeferantwurde mei syn jild omgiet. Elke euro kinne jo mar ien kear útjaan. Jo moatte weitsje oer wat jo ha en dat jo it net te maklik útjouwe. Dêr wol ik op hammerjen bliuwe.”

Bewust omgean mei it ynsetten fan provinsjejild komt ek ta utering yn twa fragen dy’t Wiebo himsels regelmjittich stelt: “Hoe kinne we minsken op in goede wize oan it wurk krije” en  “hoe kinne we op in innovative wize dwaande wêze.”  Wiebo is ûndernimmer yn ieren en sinen en fynt it wichtich dat der ûndernimmersbloed troch de Steaten streamt. “Undernimmers witte as gjin oar hoe’t de ekonomy yn elkoar stekt. Jo kinne net allinne mar op jo gefoel  ôfgean, of  op papier, sûnder sels te witten hoe it yn elkoar stekt en sûnder dat jo sels ea mei de poaten yn de klei stien ha. It is dêrom goed dat it lûd ek heart wurdt út de ûndernimmerskant.”

Sosjaal ûndernimmerskip is dêrom ek ien fan Wiebo syn grutste soargen binne syn portefúljes. It sosjaal ûndernimmerskip hat in maatskiplik ideaal, wat sizze wol dat alle jild dat troch in gewoane ûndernimmer ynset wurdt, in maatskiplik doel tsjinnet. “Fanút de ChristenUnie besykje ik dat goed op de kaart te setten, want dit prinsipe moat by in breder publyk tusken de earen komme.” 

Wiebo de Vries

Fraksjefoarsitter

tel.nr.: 06-20444278
e-mail: wiebo.devries@fryslan.frl