2012 11-22 Regiobezoek Zuidoost Fryslân

Op regiobezoek in Zuidoost Fryslân

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie ontmoette donderdag 22 november raadsfracties uit Opsterland en Smallingerland tijdens de regio-avond zuidoost van de ChristenUnie. Met raadsleden en wethouders van de ChristenUnie werd van gedachten gewisseld over politieke kwesties die in de regio spelen. Zo werd uitvoerig gesproken over jeugdwerkloosheid, een probleem waarmee gemeenten zich in toenemende mate geconfronteerd zien. De raadsfracties zijn blij met de inzet van de provinciale fractie hierop bij de behandeling van de provinciale beleidsnota economie. De fracties van  Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf waren uitgenodigd, maar hadden helaas andere verplichtingen.

De fracties spraken met elkaar over de voor- en nadelen van lijstverbinding met andere partijen. In Opsterland zou een lijstverbinding met het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, een extra zetel voor de ChristenUnie hebben opgeleverd. Geadviseerd werd om het bestuur van de Provinciale Unie van Fryslân hierover om advies te vragen.

Er bleek verschil van mening tussen de politici over verschillende vormen van duurzame energie. Zo ontspon zich een levendige discussie waarbij argumenten voor en tegen zowel wind- als zonne-energie over de tafel gingen. Verder werd er van gedachten gewisseld over de inzet van RSP geld en het leerlingenvervoer naar scholen met een bepaalde identiteit.

De Provinciale Statenfractie ontmoet ieder jaar de verschillende raadsfracties in Fryslân tijdens een van de vijf regio-avonden. "We proberen zoveel mogelijk overeenstemming te vinden op onderwerpen. Soms lukt dat niet omdat we verschillende verantwoordelijkheden hebben op gemeentelijk en provinciaal niveau. Maar juist dan is het van belang dat je elkaar kent en begrip hebt voor elkaars standpunt", zegt fractievoorzitter Anja Haga.   

#samen