Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

Frank Ypma
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 januari 2024 om 12:53

Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

Met minder krachtvoer en kunstmest willen de leden die zich verenigd hebben bij de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, een gezonder bedrijf creëren. Minder krachtvoer betekent ook minder melk per koe. Toch laten de VBBM-melkveehouders zich hier niet door weerhouden. Ze zien dat ze met minder input ook minder kosten hebben. De fractie van de ChristenUnie bezoekt op woensdag 17 januari het bedrijf van Frank Ypma in Oudega (Súdwest-Fryslân).

Frank Ypma stond voor een keuze. Of meer koeien gaan houden en met personeel gaan werken of zijn bedrijf optimaliseren. Hij koos voor het laatste. Hij wordt enthousiast als het gaat over de weidevogels. Het afgelopen jaar hadden ze 20 grutto broedparen. Hij geniet van de natuur en de vogels die weer terugkomen. Ook ziet hij, dat het zoveel mogelijk weiden van de dieren en het bovengronds uitrijden van de mest leidt tot meer biodiversiteit in de bodem. Dat versterkt de veerkracht van het vee en de natuur. De VBBM-boeren willen zoveel mogelijk werken vanuit natuurlijke principes. Frank laat zien dat hij vakman is en dat deze manier van boeren het beste bij hem past.

De fractie van de ChristenUnie is onder de indruk van zijn passie en bevlogenheid. “Het is mooi om te zien dat er boeren zijn die een andere koers durven varen. Niet meer, meer, meer. Het meer is soms nooit genoeg. Deze boeren kiezen voor een andere werkwijze. Zij erkennen de levenskracht van de natuur. Wat goed is daar hoeft niets meer aan gedaan te worden”, zegt commissielid Meine Jansma. ChristenUnie juicht kringlooplandbouw van harte toe. VBBM hoopt dat de landelijke politiek besluit om de vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden wederom te verlengen en dat de provincie de bewustwording rondom kringlooplandbouw stimuleert.

kalfje

 

Labels: , ,