Reactie op landelijke aanpak stikstof

Koeien Thom vk
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 15 juni 2022 om 14:39

Reactie op landelijke aanpak stikstof

De ChristenUnie Fryslân is geschrokken van de stikstofplannen van het Rijk. Dat reductie van stikstof nodig is voor natuurherstel, is voor ons een feit. Alleen deze extreme reductiecijfers komen voor ons volledig onverwacht. Deze hoge doelstellingen zijn niet realistisch en onhaalbaar. Onzekerheid over verplichte opkoop of voortzetting van je bedrijf naast een natuurgebied, begrijpen wij volledig.

Bovendien ontbreekt een integrale aanpak waarin de opgave rechtvaardig en gezamenlijk verdeeld is voor alle sectoren zoals luchtvaart, verkeer, industrie en ook de landbouw. Het presenteren van een kaart met doelen die alleen gericht zijn op de emissie uit de landbouw is onjuist.

De ChristenUnie Fryslân vindt dat er meer perspectief en waardering voor de boer moet komen. Wij willen inzetten op innovatieve maatregelen, natuurinclusief boeren, kringlooplandbouw en dát samen met de boeren. Bedrijven die een omslag willen maken naar een duurzame landbouw willen we helpen. Daarvoor zijn regelingen nodig die voorzien in financiële ondersteuning om die omslag te kunnen maken.

Ook vinden wij dat boeren de mogelijkheid dienen te houden om hun bedrijf op een duurzame manier te blijven ontwikkelen. De stikstofruimte die vrij komt door het autonoom dalende aantal agrarische bedrijven, kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de opgave om de natuur te herstellen.

De ChristenUnie Fryslân steunt de Fryske Oanpak van de provincie Fryslân en blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Waar staat de ChristenUnie Fryslân voor?

  • Geen verplichte opkoop van agrarische bedrijven
  • De stikstofdoelenkaart moet worden aangepast
  • Alle sectoren dragen bij aan emissiereductiedoelstellingen
  • Geen uitbreiding van de huidige Natura-2000 gebieden
  • Geen aanvullende opgaven voor gebieden die onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vallen
  • Boeren die natuurinclusief willen boeren moet de overheid maximaal faciliteren
  • Duurzame ontwikkelruimte voor boerenbedrijven

Labels: , ,