Jaarstukken en Stikstof

economic-1050731_640.jpg
Petra Ellens
Door Petra Ellens op 26 juni 2024 om 18:00

Jaarstukken en Stikstof

Woensdag 26 juni zijn Provinciale Staten bijeen om een tweetal zaken te bespreken: de jaarstukken van 2023 en de beleidsbrief stikstof. Bij de bespreking van de jaarstukken wordt teruggekeken wat er allemaal bereikt is met de ingestoken gelden in 2023.

Het voornaamste wat bij deze bespreking naar voren is gekomen, is het feit dat er een positief resultaat van ruim 40 miljoen is gerealiseerd. Dit klinkt in eerste instantie positief: meer geld over dan gedacht. Maar, er is veel minder uitgegeven aan alle beleidsvelden dan vooraf begroot, wat dus ook betekent dat er minder is bereikt. Hierom zijn er veel vragen gesteld door Statenleden over het ‘voorspellend vermogen’ van de provincie, aangezien dit de afgelopen jaren vaker is gebeurd. Hiertoe heeft de ChristenUnie een tweetal voorstellen van de PvdA mee-ingediend, die gaan over het voorspellend vermogen.

Daarnaast heeft fractievoorzitter Petra Ellens -hoewel de jaarstukken over het geheel gezien voor ons akkoord zijn- verschillende zorgelijke punten naar voren gebracht. Zo neemt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2023 in Fryslân toe. De ChristenUnie vraagt zich af hoe dit kan en hoe we dit gaan oplossen: elk verloren leven is er één te veel. Ook op gebied van mobiliteit, openbaar vervoer heeft Petra op wat zaken gewezen. Zo bungelt Fryslân onderaan in het rijtje van provincies wat betreft (recreatieve) fietspaden.

Verder hebben we onze zorgen uitgesproken over de staat van ons landschap. ChristenUnie is van mening dat de mens hier op aarde de taak heeft gekregen te beheren. Enerzijds het landschap gebruiken voor ons eigen onderhoud, bijvoorbeeld door landbouw. En anderzijds het landschap beschermen en waken voor de biodiversiteit. Ook moet de mens aan faunabeheer doen: ingrijpen wanneer er van een bepaalde soort teveel zijn, en helpen als een soort het moeilijk heeft. Kortom, rentmeesterschap. Petra geeft aan dat -blijkens het jaarverslag- zo de dalende weidevogelstand en het achterblijven van de aankoop van natuurgronden een grote zorg zijn.

Tot slot is de beleidsbrief over stikstof ter bespreking geweest. De brief betreft met name hoe de provincie omgaat met stikstofruimte (die er nu niet is), wanneer deze vrijkomt. Met name de PAS-melders krijgen hierbij prioriteit. Hiermee kan de ChristenUnie instemmen.

Labels: ,