Concept Fries Programma Landelijk Gebied

Fochteloërveen
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 31 mei 2023 om 16:46

Concept Fries Programma Landelijk Gebied

Hoe houden we het Friese platteland vitaal? Welke keuzes zijn daarvoor nodig? In het concept: 'Fries Programma Landelijk Gebied' komen een heleboel vraagstukken bij elkaar. Zoals natuurherstel, biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, sociaal-economische vitaliteit en landbouw. Het plan moet ervoor te zorgen dat Fryslân de doelen haalt die we met elkaar hebben afgesproken. De ChristenUnie vindt het concept FPLG een goede eerste aanzet maar nog wel vrij algemeen.

De fractie ziet het voorliggende stuk als een vorm van startdocument waarbij alle betrokkenen waaronder Provinciale Staten input mogen leveren. Ondertussen wordt er gewerkt aan een landbouwakkoord en zijn veel zaken nog onduidelijk. Statenlid Matthijs de Vries: “Het is een ongekend ingewikkelde route waarin het stuk onderhevig kan zijn aan veranderingen. Voor ons als fractie is het dan ook van essentieel belang dat er ruimte blijft in het verdere proces.”

Tijdens de Statenvergadering vraagt de ChristenUnie aandacht voor het veenweideprogramma en het herstel van funderingen. Hoe zit het met de zogenoemde code rood-gevallen? Is daar ook rekening mee gehouden in de globale kostenraming? Ook vragen we naar het innovatiebudget voor de landbouw. “Wanneer wij onze landbouwsector toekomstbestendig willen houden, is het inzetten op innovaties wat de ChristenUnie betreft echt noodzakelijk. Het bedrag van 50 miljoen is dan ook te weinig”, zegt Statenlid Matthijs de Vries.

Voor de stikstofgevoelige gebieden worden natuurdoelanalyses (NDA’s) gemaakt. Dit zijn analyses waarin staat hoe het met de natuur in de Friese Natura 2000-gebieden gaat. ChristenUnie Fryslân vindt de natuurdoelanalyses zwaarwegend voor de gebiedsprocessen en wil graag inzage in de NDA’s. Tijdens de vergadering dient de ChristenUnie hierover een verzoek in. Dit verzoek krijgt een ruime meerderheid van stemmen.

Bijlagen

Labels: , , ,