ChristenUnie en D66 in de bres voor dorpscentrum Sexbierum

Dorpshuis SexbierumVK
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 25 oktober 2022 om 17:00

ChristenUnie en D66 in de bres voor dorpscentrum Sexbierum

Toen er in 2020 een nieuwe regeling kwam voor dorpshuizen werd beloofd dat dorpshuizen nog steeds subsidie konden krijgen voor de bouw. Voor een nieuw dorpscentrum in Sexbierum blijkt dat nu niet het geval, constateren Statenleden Lieuwe van der Pol (ChristenUnie) en Bea Bijlsma (D66). Samen stellen ze vragen aan het provinciebestuur.

De dorpshuizenregeling werd geïntegreerd in het Iepen Mienskipsfûns (IMF), de subsidieregeling voor gemeenschapsinitiatieven. Zo zouden meer ontmoetingsplekken er gebruik van kunnen maken. Op zich is dat gelukt vindt Bijlsma. “Mar dat it jild no allinne foar de ynrjochting en net mear foar de bou wurde kin, dat wie eins net de bedoeling.” Van der Pol noemt het dorpscentrum van Sexbierum als uitzonderlijk voorbeeld. “Sy rinne d’r no konkreet tsjinoan. It soe goed wêze om dêr in útsûndering foar te meitsjen.”

Ook over de communicatie rondom het proces zijn beide oppositiepartijen niet te spreken. Zij concluderen dat de communicatie en informatievoorziening richting de dorpshuizen beter had gemoeten. Daarin voelen zij zich gesteund door een evaluatie die de provincie uit liet voeren. “As jo troch de oergong tusken wâl en skip reitsje moatte der mooglikheden wêze om in útsûndering te meitsjen”, aldus Van der Pol.  

Het college heeft ook de mogelijkheid om een uitzondering te maken, maar maakt daar geen gebruik van. Volgens Bijlsma is het college bang voor precedentwerking. “Dêr kin gjin sprake fan wêze. Wy hawwe it hjir oer ien gefal fan trije doarpen dy’t de hannen yninoar slaan, dat soene wy júst stypje moatte.” Beide Statenleden pleiten voor meer steun van de provincie voor initiatieven vanuit de gemeenschap.

Volgens hen zou het goed zijn voor de leefbaarheid in de dorpen als het college toch een uitzondering maakt. Ook willen de oppositieleden weten wanneer besloten is dat er geen aanvraag meer kan worden gedaan voor de bouw. “It wie ommers de eksplisite winsk fan de Steaten dat dat wol kinne soe”, zegt Van der Pol. Het college heeft vier weken de tijd om met een antwoord te komen.

Bijlagen

Labels: , ,