Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren

Windmolen
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 20 april 2022 om 13:30

Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren

Sinds de inpoldering in de jaren ‘70 is de Hegewarren ruim een halve meter gezakt. Het huidige waterbeheer en landgebruik biedt daarmee geen duurzaam toekomstperspectief. Provinciale Staten hebben in 2019 besloten om opdracht te geven voor het verkennen van een nieuwe inrichting van de Hegewarren. De voorgenomen gebiedsontwikkeling, met hogere waterpeilen, heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige bewoners en gebruikers van de Hegewarren. Tijdens de Statenvergadering liggen er twee varianten voor: ‘Polderaquarel’ en ‘Open en natuurlijk’.

Een nieuw, toekomstbestendig perspectief voor deze veenweidepolder is noodzakelijk, want door de huidige lage grondwaterstanden daalt de bodem. Hier komt CO2 bij vrij en heeft de bodemdaling gevolgen voor het waterbeheer; de kosten om de polderkades te onderhouden zijn hoog. De betrokkenen in en rond de polder hebben zelf in gezamenlijkheid, een nieuw perspectief ontwikkeld voor de Hegewarren.

“De fractie van de ChristenUnie heeft zorgvuldig gekeken naar: 'Open en natuurlijk' en naar het alternatief 'Polderaquarel'. We hebben hierin samengewerkt met onze fractie van het Wetterskip en van Smallingerland. We zijn dan ook unaniem in onze keuze om te kiezen voor de voorkeursvariant ‘Open en Natuurlijk’”, zegt Statenlid Matthijs de Vries tijdens de vergadering op 20 april 2022.  

ChristenUnie pleit ervoor om het blauwgrasland te behouden. Ook willen we dat er in de planfase gekeken gaat worden naar minder recreatiewoningen. “De aantallen zijn nu te fors”, zegt Matthijs de Vries. Ook dient de ChristenUnie een voorstel in om te kijken naar het plaatsen van een aantal kleine windmolens in plaats van een mogelijk aan te leggen zonneveld. “Kleine windmolens zouden wat ons betreft prima passen in het landschap.” Het voorstel van de kleine molens krijgt geen meerderheid. 

Ook vinden wij dat de (beperkte) vrijgekomen stikstofruimte ingezet kan worden voor de PAS-melders in onze provincie. PAS-melders zijn bedrijven die tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid van bijvoorbeeld een uitbreiding. Zij hoefden geen vergunning aan te vragen. De Raad van State zette een streep door de PAS, waardoor deze bedrijven geen houdbare vergunning meer hebben. Dat deze bedrijven nog steeds in onzekerheid zitten, baart ons zorgen. 

Na een lang debat in Provinciale Staten over de Hegewarren, wordt er besloten om geen keuze te maken voor één van de twee varianten die voorliggen. Provinciale Staten stellen het besluit uit. In september staat de vaarweg Drachten op de agenda. De vaarweg is van invloed op de gebiedsinrichting van de Hegewarren. ChristenUnie is niet te spreken over de gang van zaken. "Eerst kiezen we er bewust voor om de discussie over de vaarweg en de Hegewarren apart van elkaar te bespreken en nu bedenken we ons weer. Dit werkt alleen maar vertragend", aldus Matthijs de Vries. 

Voor meer informatie over het gebiesproces: Toekomst Hegewarren

Bijlagen

Labels: , ,