Hoe gaat het met de natuuropgave in Fryslân?

Natuurgebied
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 20 april 2022 om 19:03

Hoe gaat het met de natuuropgave in Fryslân?

De provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van het Friese Natuur Netwerk Nederland. Een opgave waar de provincie samen met grondeigenaren, natuur- en landbouworganisaties aan werkt. Nu de einddatum van het Natuurpact dichterbij komt (2027) en nog zo’n 1600 hectare natuur van functie veranderd en ingericht moeten worden, is de vraag: hoe verder? Tijdens de bespreking van de Strategische grondnota op 20 april jl. worden verschillende opties voorgelegd aan Provinciale Staten. Voorgesteld wordt om te kiezen voor maximaal vrijwillig met uitzicht op andere instrumenten voor Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000.

De fractie van de ChristenUnie vindt het een lastige keuze die voorligt. Aan de ene kant is afronding van het Friese Natuur Netwerk van belang. Aan de andere kant ligt het onteigenen gevoelig. Dat heeft niet onze voorkeur. We zien dat wanneer onteigenen mogelijk wordt gemaakt, de grondeigenaar meer geld krijgt voor zijn land. Provinciale Commissie Landelijk Gebied adviseert de provincie om voldoende beschikbare ruilgrond en voldoende financiële middelen voor bedrijfsverplaatsing ter beschikking te stellen. Zij vinden ook dat er naar andere mogelijkheden zoals de afwaardering van grond en pachtconstructies gekeken kan worden. Ofwel meer creativiteit, meer flexibiliteit, meer anticiperen op kansen die zich voordoen en inzetten op particulier natuurbeheer.

ChristenUnie dient het voorstel van het CDA mee in om als uitgangspunt vrijwilligheid te blijven hanteren. Hierbij wel prioriteit te geven aan de internationale verplichtingen voor het verwerven van gronden in het kader van de KRW en N2000. Dit voorstel wordt aangenomen. 

In het najaar van 2022 staat dit onderwerp weer op de planning van Provinciale Staten. Dan worden Provinciale Staten gevraagd om een besluit te nemen over de aangepaste planning. Waarbij er niet meer wordt uitgegaan van realisatie van het Natuur Netwerk in 2027 maar in 2035.

Bijlagen

Labels: , ,