Voortgang natuurontwikkeling

distels vk.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 24 november 2021 om 15:27

Voortgang natuurontwikkeling

In het Natuurpact hebben Rijk en provincies in 2013 afgesproken hoe zij gaan werken aan de ontwikkeling en het beheer van natuur op land. Dit wordt onder andere gedaan door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan te leggen. De provincie Fryslân spant haar in om nieuwe hectares natuur in te richten en de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. De provincie Fryslân concludeert dat de afronding van het Natuurnetwerk in 2027 niet haalbaar is. Tijdens de Statenvergadering op 24 november jl. wordt er gedebatteerd over het verschuiven van de planning na 2027 en de eerdere aankoopstop voor prioriteit 3 en 4 van het NNN (provinciale ambitie) eraf te halen.

Eerder maakten Provinciale Staten de keuze om een aankoopstop in te stellen voor de prioriteit 3 en 4 gebieden vanwege onvoldoende budget. Uit een financiële analyse blijkt, dat er geld op de plank blijft liggen omdat er te weinig grond in de prioriteit 1 en 2 gebieden verworven kan worden. Het college stelt voor om een deel van het gereserveerde geld voor natuur, ten behoeve van prioriteit 1 en 2 gebieden, in te zetten voor de provinciale opgave (prioriteit 3 en 4). Hiermee wordt het mogelijk om kansen die zich nu of in de toekomst voordoen meteen op te pakken.

De ChristenUnie kan zich vinden in het voorstel om de aankoopstop voor prioriteit 3 en 4 NNN op te heffen tot en met december 2022, met een maximaal bedrag van € 10 mln. De fractie is het daarentegen niet eens om de planning op te schuiven na 2027. “Het is nog onzeker of dit zomaar kan”, zegt Lieuwe van der Pol tijdens de vergadering. De ChristenUnie zou eerst duidelijkheid willen van het Rijk of het gaat om een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting. “Pas daarna kunnen wij hier een goed besluit over nemen”, zegt hij. Ondanks dat de ChristenUnie nog niet overtuigd is om de planning op te schuiven wordt het toch aangenomen met een meerderheid van stemmen in Provinciale Staten. Ook de aankoopstop wordt tijdelijk opgeheven.

Labels: