Fryslân Greidefûgellân

Grutto.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 24 november 2021 om 13:29

Fryslân Greidefûgellân

Weidevogels horen bij het Friese platteland. Ze zijn onderdeel van het Friese landschap en de Friese cultuur. Onze provincie is een belangrijk broedgebied voor weidevogels, maar het aantal weidevogels neemt af. De provincie heeft een inspanningsverplichting om weidevogelsoorten te beschermen. Om de weidevogelpopulatie te behouden en te herstellen worden er nieuwe maatregelen genomen. Tijdens de Statenvergadering op woensdag 24 november jl. wordt de koers, die de provincie eerder al heeft uitgezet, verfijnt en aangescherpt. De ChristenUnie vraagt aandacht voor adequaat beleid rondom predatiebeheer.

Statenlid Lieuwe van der Pol bezoekt het afgelopen jaar meerdere weidevogelgebieden. Hij gaat in gesprek met boeren, natuurbeheerders en nazorgers van de vogelwacht. Hieruit blijkt dat er meestal wel een geschikte biotoop (leefomgeving) is, maar dat er teveel predatiedruk is. Hij hoort dat er nesten leeggeroofd worden en het niet lukt om kuikens vliegensvlug te krijgen.

De ChristenUnie pleit voor een adequaat beleid als het gaat om predatiebeheer. “Het duurt te lang voordat er maatregelen genomen worden en dan is het al te laat voor de jonge kuikens”, zegt Lieuwe van der Pol. De fractie van de ChristenUnie ziet het nieuwe beleid, met als doel om de weidevogelpopulatie te laten groeien, alleen zitten als er meer aandacht komt voor de bestrijding van predatoren. “Alleen dan kan dit beleid kansrijk wezen”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

Provinciale Staten stemmen in met het aangescherpte beleid, vormgegeven in de Nota weidevogels 2021 – 2030. Dit houd in dat er provincie breed ingezet wordt op basiszorg voor weidevogels in het landelijke gebied. Het (agrarisch) natuurbeheer in de huidige weidevogelkerngebieden en parels wordt gecontinueerd. Het Natuurnetwerk Nederland met weidevogeldoelstelling wordt afgerond en grote samenhangende weidevogelplusgebieden worden gecreëerd.

Labels: , ,