Maatwerk in Veenweideprogramma 2021-2030

Veenweide vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 26 mei 2021 om 14:22

Maatwerk in Veenweideprogramma 2021-2030

Stap voor stap gaat de provincie aan de slag in het veenweidegebied. De afgelopen jaren zijn er diverse proefprojecten in gang gezet. Met het nieuwe plan wil de provincie de bodemdaling verminderen en de uitstoot van broeikasgassen af laten nemen. Daarnaast moeten de boeren in het gebied een duurzaam toekomstperspectief hebben en wordt het watersysteem klimaatbestendig ingericht. De ChristenUnie wil geen verdere peilverlagingen meer en de bewoners met ernstige schade aan funderingen zo snel mogelijk helpen.

Tijdens de Statenvergadering op 26 mei jl. pleit de ChristenUnie voor een fonds van 30 miljoen om de funderingsgedupeerden te helpen. Hiervoor krijgt de ChristenUnie geen meerderheid. Wel wordt er door andere partijen een voorstel ingediend om een concreet plan voor urgente gevallen met funderingsschade te maken. Statenlid Wiebo de Vries is teleurgesteld: “Wel een plan maar nog geen geld”. “Wij hopen dat er uiteindelijk alsnog geld van de provincie komt,” zegt hij. “Het is tijd dat we verantwoordelijkheid nemen en deze bewoners helpen.”

Ook wil de ChristenUnie een nulmeting. “Het is belangrijk om te weten waar we nu staan”, vindt hij. Provinciale Staten kunnen nu onvoldoende hun controlerende en kader stellende taak uitvoeren.  “Op papier staan mooie zinnen als de kwaliteit van landschap en natuur zijn verbeterd. Wat bedoelen we daar nu precies mee?” 

De ChristenUnie kan instemmen met het programma zoals het er nu voorligt. We zien dat er hard gewerkt is aan dit dossier om tot een breed gedragen plan te komen. Maatwerk is belangrijk en ook het daadwerkelijk aan de slag gaan in de twee gebieden Aldeboarn-De Deelen en Hege Warren. In 2022 wordt het Veenweideprogramma herijkt.

Bijlagen

Labels: ,