Een klimaatadaptieve Waddenkust

WhatsApp Image 2024-05-14 at 08.49.36.jpeg
Douwe van Oosten
Door Douwe van Oosten op 13 mei 2024 om 17:00

Een klimaatadaptieve Waddenkust

Op 13 mei heeft commissielid Douwe van Oosten namens de ChristenUnie het symposium “Van Dijkversterking naar Klimaatadaptieve Waddenkust” bijgewoond. Meer dan 200 deelnemers bespraken hoe het Waddengebied toekomstbestendig gemaakt moet worden. ChristenUnie gedeputeerde Matthijs de Vries benadrukte het belang van een integrale benadering voor een klimaatbestendige toekomst.

Tijdens het programma besprak Renske de Winter van Deltares vier scenario’s uit het rapport Deltascenario’s, die aantonen dat de wateropgaven groter worden en dat klimaatadaptieve ontwikkeling essentieel is. Peter van Dijken en Matthijs Buurman presenteerden best practices uit het programma Eems-Dollard 2050. Harm Beerda van Vereniging Circulair Friesland besprak circulaire kansen, en Katja Philippart van de Waddenacademie wees op de noodzaak om natuurwaarden van de Waddenzee mee te nemen bij zoetwaterverdeling. Jouke van Dijk sprak over economische kansen van toerisme aan de Waddenkust. Het symposium concludeerde dat samenwerking en open discussie cruciaal zijn voor het aanpakken van de uitdagingen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en verzilting.

De ChristenUnie staat positief jegens de ontwikkelingen en innovaties van de bescherming van de Waddenkust. Een klimaatadaptieve aanpak, om de grote uitdagingen van deze en de toekomstige tijd het hoofd te bieden, lijkt hierin cruciaal.

Labels: ,