Omgevingsverordening

Dorp
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 21 september 2022 om 14:56

Omgevingsverordening

De Omgevingswet verplicht de provincie om alle regels voor de fysieke leefomgeving in één verordening op te nemen. Deze wet treedt zoals het nu staat op 1 januari 2023 in werking en de verordening daarom ook. Op dat moment vervallen alle huidige verordeningen voor de fysieke leefomgeving zoals: Verordening Romte, Milieuverordening, Waterverordening, Wegenverordening, Vaarwegenverordening en Natuurverordening. Tijdens de Statenvergadering van 21 september 2022 vindt het debat plaats en wordt er een reactie gegeven door het college van Gedeputeerde Staten op alle voorstellen die op 13 juli 2022 ingediend zijn.

Strategisch communicatieplan
ChristenUnie is te spreken over het realiseren van één wet die daarmee 26 andere wetten vervangt. Voor de inwoners van Fryslân is het straks makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Deze hoeven niet meer apart getoetst te worden aan de geluidswet, milieuwet, natuurwet enz. Dat kan straks allemaal via de Omgevingswet. Ook worden procedures versimpelt en versnelt. ChristenUnie vraagt zich af op welke wijze er gecommuniceerd wordt met de inwoners van Fryslân en dient hiervoor een voorstel in om een strategisch communicatieplan te maken.

Onderzoek bredere definitie agrarisch hulpbedrijf
In de omgevingsverordening is een definitie opgenomen voor een agrarisch hulpbedrijf. De meest voorkomende werkzaamheden van een loon- en grondverzetbedrijven passen hierbinnen. De omschrijving omvat met name de activiteiten die buiten de eigen bedrijfslocatie worden uitgevoerd. In deze omschrijving missen de cultuurtechnische activiteiten en het onderhoud van (openbare) groenvoorzieningen en oppervlaktewater. We dienen een voorstel in om te onderzoeken of er een bredere definitie van agrarisch hulpbedrijf kan komen. Uit een reactie van Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, blijkt dat de definitie onvolledig is.

Onderzoek uitbreiding bouwblok agrarisch hulpbedrijf
Voor agrarische hulpbedrijven wordt in de omgevingsverordening wordt een uitbreidingsmogelijkheid gegeven van 50% van het bestaande oppervlak. In feite treedt hiermee een rechtsongelijkheid op. Een bedrijf met in de basis een klein bouwperceel kan met 50% slechts beperkt uitbreiden, terwijl een bedrijf met al een veel groter bouwperceel, er met 50% veel meer ruimte bij kan krijgen. ChristenUnie vraagt om nader onderzoek te doen om de uitbreiding van agrarische hulpbedrijven te verruimen.

Betere toelichting op stikstofactiviteiten en natuurgebieden
Nieuwe activiteiten die nabij natuurnetwerk Nederland plaatsvinden mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied. De indruk wordt gewekt dat elk nadelig gevolg, dus ook stikstof ervoor zorgt dat de waarden van het natuurgebied onder druk komen te staan. De stikstofregels lopen vooralsnog niet via de omgevingsverordening. Daarom vindt de ChristenUnie dat de toelichting op dit artikel verduidelijkt dient te worden.

Alle voorstellen van de ChristenUnie worden aangenomen.

Bijlagen

Labels: , , ,