Friese kandidaten voor Tweede Kamerverkiezingen

Carlijn Andries breed.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 22 februari 2021 om 10:07

Friese kandidaten voor Tweede Kamerverkiezingen

17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vanuit Fryslân staan er twee kandidaten op de lijst: Carlijn Niesink op plek 19 en Andries Bouwman op plek 27. En eigenlijk kunnen we Gert-Jan Segers ook wel aan dit lijstje toevoegen, want hij heeft zijn jeugd grotendeels in Leeuwarden doorgebracht. Landelijk zijn de speerpunten zorg voor elkaar, kiezen voor de schepping & een economie waarin de mens centraal staat. Lees hier meer over Carlijn en Andries en een aantal punten uit het verkiezingsprogramma die met name voor de provincie Fryslân van belang zijn.

Regio centraal
Net als voorgaande periodes wil de ChristenUnie zich de komende vier jaar inzetten voor meer ruimte en autonomie voor de regio. Onder leiding van Carola Schouten is er de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan regiobeleid en regiodeals om de economie van de regio’s buiten de randstad structureel te versterken. In Fryslân hebben we hier onder andere van geprofiteerd met een regiodeal in Noord-Oost Fryslân (25 miljoen) en in Zuid-West Fryslân (15 miljoen). Komende jaren wil de ChristenUnie zich inzetten voor het sterker maken van regionale industriële clusters en fors investeren in een betere regionale infrastructuur. Met als absolute topper voor Fryslân de Lelylijn. En we pleiten er net als in 2017 voor  om het Frysk als taal op te nemen in de grondwet. 

Leefbaarheid
Uit onderzoek blijkt dat we in Fryslân heel gelukkig zijn. En dat willen we graag zo houden. Maar er staat druk op. Lokale overheden hebben grote financiële problemen en kleine gemeenschappen worden hierbij extra hard geraakt. Steeds vaker moeten (dorps)voorzieningen hierdoor sluiten wat zorgt voor uitholling van de leefbaarheid in Fryslân. De ChristenUnie vertrouwt op de veerkracht van de samenleving en zet in op het versterken van initiatieven van onderop. Dorps- en buurtcoöperaties krijgen alle ruimte en steun van de overheid om onderling te zorgen voor goede zorg, duurzame energie of het openhouden van een dorps- of buurthuis. De ChristenUnie staat daarom pal voor de kleine scholentoeslag om zo de kleine school in een dorp open te houden. Daarnaast wil ze investeren in de kwaliteit van het onderwijs in krimpregio’s waarbij van scholen wordt verwacht dat zij samen zoeken naar toekomstbestendige oplossingen, maar de vrijheid voor eigen keuzes overeind blijft.

Zorg
Fryslân vergrijst en daarom zijn goede zorgvoorzieningen in onze provincie van essentieel belang. De ChristenUnie wil de zorg vertrouwd en dichtbij. Concreet betekent dit kleine zorgvoorzieningen in de vertrouwde omgeving. Er moeten meer kleinschalige woon- en zorghuizen komen en doormiddel van krimpcontracten in de ziekenhuiszorg wil de ChristenUnie borgen dat er ziekenhuizen in de buurt open blijven. Daarnaast pleit de ChristenUnie er voor dat gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning voldoende financiële middelen hebben om zorg en hulp zo goed en dichtbij de burgers uit te kunnen voeren.

Landbouw
Fryslân is bij uitstek een landbouwprovincie. De ChristenUnie gaat voor een agrarische sector die in balans is met de omgeving door middel van kringlooplandbouw. Waar een eerlijke boterham kan worden verdiend, er oog is voor dierenwelzijn en eerlijkheid over herkomst en milieu-impact. Maar de omslag naar een kringlooplandbouw is alleen mogelijk als agrarische ondernemers duurzaam een goede boterham kunnen verdienen. Noodzakelijke randvoorwaarde is een eerlijke prijs voor de producten van het land en het delen van winst in de hele agrarische keten. We koesteren familiebedrijven en zijn voor een faire bedrijfsoverdracht. Daarnaast wil de ChristenUnie regionale voedselmarkten stimuleren waarbij gebiedscoöperaties het voedsel rechtstreeks van boeren naar inwoners brengen.

Duurzaamheid & circulariteit
Het gegeven dat Fryslân het grootste aantal Energiecoöperaties kentvan Nederland geeft aan dat duurzaamheid leeft in de provincie. De ChristenUnie wil toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De Rijksoverheid neemt de regie om ervoor te zorgen dat het doel wordt gehaald en ook om ervoor te zorgen dat het doel haalbaar en betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken. De coöperaties en lokale initiatieven zijn wat betreft de ChristenUnie de helden van de energietransitie en moeten voldoende ondersteuning krijgen voor capaciteit en middelen vanuit het rijk. We stimuleren goede lokale participatie in duurzame energieprojecten, waarbij op lokaal niveau wordt gekeken naar wat nodig en wenselijk is. De ChristenUnie is voor zon- en windenergie. Maar dit mag niet nodeloos ten kosten gaan van het landschap en is daarom scherp op de gedragscode zon op land.  Ook wil de ChristenUnie blijven inzetten op wind op zee, maar wel met als inzet dat de ruimte dubbel kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door vissers en voor zeewierteelt. Fryslân is hard op weg om de meest circulaire regio te worden. De ChristenUnie vindt dit een super mooi streven en de containerramp MSC Zoe heeft laten zien dat we anders moeten gaan denken over hoe we met onze spullen kunnen omgaan en het repareren van spullen weer normaal moeten gaan vinden. De ChristenUnie wil een verbod op wegwerpplastic.

Dit is slechts een bloemlezing met een paar punten die voor Fryslân er uitspringen. Uiteraard ligt er een veel breder programma onder. Lees dat programma hier: https://www.christenunie.nl/standpunten

-----------------------------------

Carlijn Niesink (plek 19)
Wirdum, 35 jaar
Fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden, Kerkelijk jongerenwerker PKN

“No one should be held in slavery or servitude” dit statement uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat voor mij centraal in de politiek. De strijd tegen mensenhandel en uitbuiting is voor mij de motivatie geweest om actief te worden voor de ChristenUnie. Ik strijd hier in de mooie gemeente Leeuwarden voor en het is ook een van de onderwerpen die voor mij belangrijk is tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
Daarnaast ben ik er trots op om Fryslân te mogen vertegenwoordigen op deze lijst. Deze prachtige provincie mag wat mij betreft een grotere stem krijgen in de Haagse politiek. Inzetten op mienskip, de strijd tegen uitbuiting en mensenhandel en het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en dorpen zijn thema’s waar ik mij graag mee bezig hou. Als jongerenwerker gaat mijn hart natuurlijk uit naar kinderen, tieners en jongeren en ook zij verdienen het om gehoord te worden. 


Andries Bouwman (plek 27)
Leeuwarden, 35 jaar
Wethouder Tytsjerkteradiel

Andries is wethouder in Tytsjerksteradiel en wil opkomen voor de regio. De regio is waar de meeste Nederlanders wonen en dagelijks hun leven vormgeven. Maar er staat druk op. Lokale overheden hebben grote financiële problemen en kleine gemeenschappen worden hierbij extra hard geraakt. Voorzieningen moeten sluiten en de leefbaarheid holt uit. Daarnaast heerst het gevoel dat de regio wordt gezien als een wingebied voor voedsel en energie.  Er ontstaat onbegrip en een verdere verwijding tussen de randstad en periferie in ons land. Als kandidaat-Kamerlid wil Andries zich daarom met name inzetten voor de uitdagingen die er zijn in de regio’s en het op kracht houden van de lokale samenleving.

 

Labels: