Meer aandacht voor landbouw en sociaal beleid

dinsdag 05 november 2013 10:36

De provincie Fryslân moet meer investeren in landbouw en sociaal beleid. Dat vindt de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. De ChristenUnie denkt daarbij concreet aan het investeren in onderhoud van beeldbepalende boerderijen, het ondersteunen van de innovatiekracht van agrariërs en een regeling om jong gehandicapten aan een baan te helpen. “We zijn enthousiast om € 300 miljoen in de Friese economie te pompen. Maar dan moet dat wel ten goede komen aan iedereen”, vindt fractievoorzitter Anja Haga. Woensdag besloten Provinciale Staten tot het instellen van een fonds voor het investeringsprogramma Wûrkje foar Fryslân.

Voor de agrarische sector is veel geld gereserveerd als het gaat om het stimuleren van export, innovatie, onderwijs en vergroten van netwerken. Maar voor individuele agrarische bedrijven is het niet mogelijk een beroep te doen op middelen uit het fonds, terwijl dat voor andere bedrijfstakken wel mogelijk is. Dat vindt de ChristenUnie jammer. “Wij vinden dat Fryslân als dé landbouwprovincie in ieder geval moet onderzoeken of het mogelijk is een Friese stimuleringsregeling voor boeren in het leven te roepen. Dat kan dan onder de paraplu van Wûrkje foar Fryslân.” De motie haalde onvoldoende steun. Een meerderheid van de Staten vindt dat andere fondsen van de Provincie genoeg ruimte geven aan boeren; bijvoorbeeld die ter stimulering van het MKB.

De ChristenUnie vroeg woensdag ook aandacht voor de staat van onderhoud van boerderijen. Die is niet altijd even florissant,  terwijl het vaak beelddragers in het landschap zijn. De inkomsten in de landbouw staan onder druk en daarmee ook de investeringen in onderhoud.  “We trekken ons dat aan. Het gaat om behoud van agrarisch erfgoed. Tegelijkertijd geeft een investeringsregeling voor onderhoud van boerenbedrijven ook een impuls aan de Friese economie. Het past dus prima in  Wûrkje foar Fryslân”, vindt Anja Haga. Ook hiervan vonden de Staten dat er genoeg regelingen bestaan waaruit eigenaren van beeldbepalende panden kunnen putten als het gaat om onderhoud ervan.

De ChristenUnie heeft tijdens de vergadering ook een motie ingediend om jonge arbeidsgehandicapten te helpen aan een baan. “Er wordt extra geld vrijgemaakt voor een trainee-programma voor afgestudeerde jongeren die nog geen werk hebben. Dat is heel mooi, maar we moeten ook iets doen voor jongeren die zonder hulp moeilijk de arbeidsmarkt kunnen betreden. We willen dat daarvoor in het programma Wûrkje foar Fryslân een indicator wordt opgenomen”, aldus Haga. In een motie samen met SP vroeg de ChristenUnie om in alle instrumenten van Wûrkje foar Fryslân criteria op te nemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van mens, milieu en maatschappij, met daarbij speciale aandacht te hebben voor mensen met een arbeidshandicap.

Begroting

Tijdens het debat over de Begroting voor 2014 heeft de ChristenUnie een motie ingediend waarin duidelijkheid wordt gevraagd over hoe de provincie Fryslân omgaat met taken die vroeger hoorden bij het beleid van Zorg en Welzijn. Sinds enkele jaren trekt de Provincie zich daarvan terug. Het stimuleren van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het in stand houden van netwerken rond armoede en schuldhulpverlening vindt de provincie meer passen bij gemeenten. Wel wil Fryslân dat sociale beleid onderdeel laten uitmaken van ander beleid zoals plattelandsbeleid of regionale economie. De ChristenUnie wil van GS weten op welke manier dat nu wordt gedaan en welke resultaten daarmee worden geboekt. De meerderheid van de Friese Staten was het daarmee eens. 

« Terug