Gans in Balans

HPIM5150vrijdag 26 april 2013 13:32

De ChristenUnie wil graag dat de ganzenoverlast in Fryslân teruggedrongen wordt tot een aanvaardbaar niveau. De fractie is dan ook blij dat er maatregelen worden genomen, maar twijfelt er ernstig aan of die genoeg zullen zijn om dat doel te bereiken. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 24 april stond de beleidsnotie Gans in Balans op de agenda waarin maatregelen worden voorgesteld de ganzenpopulatie terug te dringen. In geen geval wil de ChristenUnie dat boeren eenzijdig opdraaien voor schade door ganzen. Vanuit Europese fondsen wordt hiervoor waarschijnlijk ook geld gereserveerd. De ChristenUnie diende een motie in om dit geld alvast uit de Provincie voor te financieren op het moment dat hierover duidelijkheid is. De gedeputeerde zegde toe met een financiële doorrekening van dit ChristenUnie voorstel te komen bij de Kadernota 2014.

In de notie Gans in Balans zijn rustgebieden aangewezen waar ganzen kunnen fourageren. Deze rustgebieden worden aangeboden door agrariërs die daarvoor gecompenseerd worden. Maar niet alle ganzen kiezen voor deze rustgebieden. Een aantal strijken ook neer op belendende percelen en grazen daar de weilanden kaal. De ChristenUnie stelde daarom in een motie voor om de rustgebieden halverwege de contractperiode van 6 jaar in overleg met de beheerder ervan te evalueren. De collegepartijen wilden hier echter niet mee meegaan. Ook een motie om onderzoek te doen naar diervriendelijk alternatieven voor het terugbrengen van de ganzenpopulatie kreeg onvoldoende steun.   

Tijdens de commissie van Lan, Loft en Wetter pleitte de ChirstenUnie ervoor dat de Provincie Fryslân zich aan zo sluiten bij het een Fauna Registratie Systeem waarin ook actuele informatie te vinden is over ondermeer de ganzenpopulatie. In zes provincies in Nederland wordt al gewerkt met een FRS. Bijkomend voordeel is dat jagers via de FRS eenvoudig een vergunning kunnen aanvragen voo rhet bejagen van ganzen. Nadat ook de Wild Beheer Eenheid onlangs om aansluiting bij het FRS vroeg, besloot de Provincie om stappen in die richting te zetten. Daarmee werd een motie van de ChirstenUnie hiervoor overbodig.

In het Friesch Dagblad publiceerde Anja Haga een opiniestuk. Klik hier voor het artikel.

 

 #schepping

 

Klik hier voor de motie voorfinanciering

Klik hier voor de motie voor evaluatie rustgebieden

« Terug