Samen aan de slag met nieuw bestuursakkoord

voorkant oparbeidzje foar Fryslân.png
Jantsje van der Veen buiten.jpg
Door Jantsje van der Veen op 19 juli 2023 om 12:00

Samen aan de slag met nieuw bestuursakkoord

Samen aan de slag / mei-inoar oan ‘e slach, daarmee begin dit akkoord. Het akkoord op hoofdlijnen geeft alle ruimte aan partijen buiten Provinciale Staten, maar vooral ook aan alle politieke fracties om dit akkoord de komende periode in te kleuren. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met oppositie en coalitie. In de afgelopen twaalf jaren was de ChristenUnie een oppositiepartij in dit huis. Daarin hebben wij ons altijd kritisch maar constructief opgesteld. Dat mag u de komende periode in onze nieuwe rol als coalitiepartij opnieuw van ons verwachten. Samen met de inwoners willen wij werken aan een nog mooier Fryslân.

De politiek staat vaak nog te ver af van de inwoner van Fryslân. Daar willen wij mee aan het werk. Wij zijn als Provinciale Staten de vertegenwoordigers van de inwoners en het is onze taak om samen met de inwoners te werken aan ‘it beste lan fan Ierde’.  

Onze Friese identiteit, taal en cultuur maken dat wij ons onderling verbonden voelen met elkaar. Dát gevoel, die saamhorigheid daar zijn wij Friezen grutsk op. Vanuit die gedachte willen we samen aan de slag!

Openbaar vervoer

De ChristenUnie fractie heeft zich altijd hard gemaakt voor goed openbaar vervoer. Daar blijven we op insteken. Wanneer onze inwoners zich beter kunnen verplaatsen kunnen zij: naar de school van hun keuze, naar de baan die ze graag willen, naar familie, naar vrienden en kunnen ze dokters en ziekenhuizen bezoeken. Een betere bereikbaarheid kan zorgen voor meer sociale contacten, het verbindt mensen en het kan ook nog eens zorgen voor meer economische kansen en uiteindelijk ook een betere gezondheid. Ook vinden wij het van belang dat er een betere verbinding komt met de Randstad en daarbij is een 4e trein Leeuwarden Zwolle ontzettend belangrijk. De afgelopen jaren is er actief en succesvol gelobbyd voor de Lelylijn. Wij verwachten eind 2024 een startbesluit vanuit het Rijk. Tot die tijd blijft onze inzet voor de Lelylijn noodzakelijk in het belang van Fryslan.

Natuur en landbouw

Natuur en landbouw gaan wat de ChristenUnie betreft hand in hand. Een boer weet als geen ander hoe het is om met de natuur te werken. Boeren zijn voor hun opbrengst van het land voor een groot deel afhankelijk van het weer. Ze leven dichtbij de natuur. ChristenUnie vindt het jammer dat er in het publieke debat een tegenstelling is ontstaan; landbouw versus natuur. In het bestuursakkoord Oparbeidzje foar Fryslân vinden wij het belangrijk om samen met boeren en natuurorganisaties de omslag te maken naar een duurzamere landbouw. We maken het NatuurNetwerk Nederland af en water en bodem krijgen een prominentere rol de komende jaren. We gaan verder met het ‘Aanvalsplan grutto’, het verbeteren van de weidevogelstand en de verdere uitvoering van herstelplan biodiversiteit.

Mienskip

Samen met de mienskip van Fryslân willen we aan de slag. De maatschappelijke opgaven zijn groot. Die kunnen we alleen realiseren met elkaar. ChristenUnie vindt dat de overheid ook in de hoedanigheid als provincie toegankelijker moet zijn. In het bestuursakkoord staat dat we de regeldruk willen verminderen. We willen werken vanuit het vertrouwen. Minder regels en makkelijker werken. Wij willen er zijn voor jongeren en ouderen maar ook voor vluchtelingen die we goed opvangen. We investeren de komende jaren in doarpswurk en sport fryslan. We vinden het belangrijk dat er financiële ondersteuning is voor initiatieven uit de mienskip. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor de subsidie van het Iepen Mienskipsfûns. Dat zetten we voort. Samen bouwen we verder aan Fryslan, Oparbeidzje foar Fryslan.

Ten slotte, wensen wij het college Gods zegen toe bij de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord.