Landbouw 2013

ChristenUnie: Maatregelen voor ganzenbestrijding eerst op orde brengen

gansdinsdag 26 november 2013 14:52 Het landelijke ganzenakkoord (G7) is van tafel. Het akkoord dat maatregelen bevatte voor ganzenrust, maar ook voor bestrijding van overzomerende ganzen werd onvoldoende uitgewerkt in regelingen. Het was reden voor de deelnemende partijen om deze week uit het akkoord te stappen. De ChristenUnie vindt dat jammer, maar bijna onvermijdelijk. “De maatregelen vormen samen een package deal waarbij organisaties voor- en nadelen accepteren`, aldus fractievoorzitter Anja Haga. "Als het een wel geregeld is en het andere niet, dan leidt dat tot spanning" lees verder

Algemene beschouwingen: ChristenUnie zet in op landbouw en sociaal beleid

FrieseVlagwoensdag 06 november 2013 13:56 Laatst sprak ik met Jeroen, een student die bijna klaar is met z’n studie. Scriptie is ingeleverd, het is wachten op het cijfer. Jeroen heeft nog geen werk. Hij oriënteert zich. Hij woont in Leeuwarden, maar zijn huurcontract loopt af. Dus hij moet op zoek naar een nieuwe woonruimte. Ik vraag hem of hij weer iets in de binnenstad zoekt of dat het niet uitmaakt. Antwoord: ik zoek woonruimte in Den Haag. Waarom Den Haag? Jeroen: omdat ik daar centraal zit en meer kans heb op een baan, denk ik. Geen spectaculair voorbeeld. Juist niet. Dit soort voorbeelden kennen we hier teveel. Dat is jammer. lees verder

Meer aandacht voor landbouw en sociaal beleid

dinsdag 05 november 2013 10:36 De provincie Fryslân moet meer investeren in landbouw en sociaal beleid. Dat vindt de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. De ChristenUnie denkt daarbij concreet aan het investeren in onderhoud van beeldbepalende boerderijen, het ondersteunen van de innovatiekracht van agrariërs en een regeling om jong gehandicapten aan een baan te helpen. “We zijn enthousiast om € 300 miljoen in de Friese economie te pompen. Maar dan moet dat wel ten goede komen aan iedereen”, vindt fractievoorzitter Anja Haga. Woensdag besloten Provinciale Staten tot het instellen van een fonds voor het investeringsprogramma Wûrkje foar Fryslân. lees verder

Anja on tour bij de boer

werkbezoek 002zondag 20 oktober 2013 13:19 Fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie in de Fryslân brengt deze week een bezoek aan vier agrarische bedrijven in Fryslân. Ze zal met agrariërs praten over landbouw, maar ook letterlijk de handen uit de mouwen steken om aan de lijve te ondervinden hoe het reilt en zeilt op het boerenbedrijf. Doel is om in de praktijk informatie op te doen over de agrarische sector. Komend jaar staan onder andere het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Landbouwagenda en Landbouwstructuurverbetering op de agenda van de Staten. De ChristenUnie is van plan om in november te komen met een actieplan voor de Friese landbouw. lees verder

ChristenUnie wil sterke Jonge Landbouwersregeling

0010208.JPGdonderdag 03 oktober 2013 12:39 ChristenUnie Fryslân heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de toekomst van de Jonge Landbouwersregeling. Deze regeling staat onder druk doordat provincies verantwoordelijk worden voor de regeling. Zij moeten gezamenlijk een besluit nemen of ze wel of niet doorgaan met de regeling. ChristenUnie Fryslân dringt er bij het Friese college op aan een positief geluid te laten horen richting de andere provincies over behoud van de regeling. lees verder

Aandacht voor gezinslandbouw

werkbezoek 003dinsdag 13 augustus 2013 15:00 De ChristenUnie vraagt de provincie Fryslân aandacht te geven aan de online raadpleging van de Europese Commissie over gezinslandbouw. In de periode van 2 augustus tot 11 oktober 2013 kan iedereen zijn of haar mening geven over gezinslandbouw via een website van de Europese Commissie. Vanuit Provincie Fryslân is het tot nu toe oorverdovend stil. ‘Gezinsbedrijven zijn enorm belangrijk voor de landbouw’, aldus Anja Haga voorzitter van de Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân. ‘Daarom vraag ik het college om de raadpleging van de Europese Commissie actief onder de aandacht te brengen van de inwoners van de provincie.’ lees verder

CU vraagt om kavelruil van natuur en landbouwgrond

DSCF9467dinsdag 14 mei 2013 17:55 Het provinciaal kavelruilbureau kan worden ingezet om landbouwgrond en natuurgrond met elkaar te ruilen. De gedeputeerde van Drenthe heeft daarvoor vandaag een oproep gedaan in dagblad Trouw. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil weten of het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân het daarmee eens is. Daarom stelt de fractie vragen aan het college. Doel is om aaneengesloten robuuste natuurgebieden te creëren, die bij voorkeur worden beheerd door één organisatie. Daarnaast wordt door de ruilverkaveling het areaal landbouwgrond vergroot, wat ten goede komt aan boeren. lees verder

ChristenUnie heeft zorgen over invoering PAS

werkbezoek 003maandag 13 mei 2013 15:35 De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie wil van Gedeputeerde Staten hoe de stand van zaken is met betrekking tot de landelijke invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regeling moet ervoor zorgen dat de ontwikkelruimte van boeren nabij Natura 2000 gebieden waar mogelijk wordt vergroot. De invoering van de PAS loopt voortdurend vertraging op. lees verder

Gans in Balans

HPIM5150vrijdag 26 april 2013 13:32 De ChristenUnie wil graag dat de ganzenoverlast in Fryslân teruggedrongen wordt tot een aanvaardbaar niveau. De fractie is dan ook blij dat er maatregelen worden genomen, maar twijfelt er ernstig aan of die genoeg zullen zijn om dat doel te bereiken. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 24 april stond de beleidsnotie Gans in Balans op de agenda waarin maatregelen worden voorgesteld de ganzenpopulatie terug te dringen. In geen geval wil de ChristenUnie dat boeren eenzijdig opdraaien voor schade door ganzen. Vanuit Europese fondsen wordt hiervoor waarschijnlijk ook geld gereserveerd. De ChristenUnie diende een motie in om dit geld alvast uit de Provincie voor te financieren op het moment dat hierover duidelijkheid is. De gedeputeerde zegde toe met een financiële doorrekening van dit ChristenUnie voorstel te komen bij de Kadernota 2014. lees verder

Monitor de Ganzenpopulatie in Fauna Registratie Systeem

HPIM5150dinsdag 09 april 2013 09:06 De ChristenUnie in de Staten van Fryslân pleit ervoor dat de Provincie Fryslân een Fauna Registratie Systeem in het leven roept waarin actuele informatie te vinden is over ondermeer de ganzenpopulatie. In zes provincies in Nederland wordt al gewerkt met een FRS. De ChristenUnie wil een motie indienen tijdens de Statenvergadering van 24 april om dat ook te doen. lees verder

ChristenUnie praat met vissers en waddenvereniging

2013-03-25 14.44.58vrijdag 29 maart 2013 12:09 De Waddenzee en de activiteiten die er gebeuren waren dinsdag 25 maart onderwerp van gesprek tijdens een werkbezoek van leden van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenten in Lauwersoog en Peasens Moddergat. In de ochtend stond een ontmoeting met Visservereniging Hulp in Nood op de agenda. ’s Middags ontmoeten de politici een afvaardiging van de Waddenvereniging. Tussendoor werd een wandeltocht over het Wad gemaakt. Bij het bezoek waren namens de ChristenUnie Carla Dik-Faber (2e kamer), Anja Haga (Fryslân), Stieneke van der Graaf (Groningen), Sicco Boorsma (wethouder Dongeradeel) en Pim Roza (beleidsmedewerker) aanwezig. lees verder

Opinie: Ruimte voor de melkveehouderij

HPIM4812donderdag 21 februari 2013 09:30 Een buurman uitte laatst zijn zorgen bij mij. Hij had gehoord dat Provinciale Staten in februari over ‘schaalvergroting’ gaan spreken. ‘We krijgen hier toch geen varkensflats?’ Navragen leert dat mijn buurman bij het woord ‘schaalvergroting’ aan megastallen denkt. Grote afgesloten loodsen met duizenden varkens en kippen. Gelukkig staat dit niet op de Provinciale agenda. Wat wél op de agenda staat is uitbreiding van melkveehouderijen. Het oppervlak waarop een melkveehouderij mag bouwen mag groter zijn dan 3 ha. Maar alleen bij uitzondering. Het mag alleen als er sprake is van verbetering van dierenwelzijn, vermindering van milieubelasting en zorgvuldige inpassing in de ruimte. De ChristenUnie Fryslân is hier positief over. lees verder