Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân september 2020

Start nieuw seizoen

Vrienden van de ChristenUnie

Het is al even geleden dat u onze laatste nieuwsflits heeft ontvangen. Medio augustus is de fractie weer begonnen met het politieke werk na een warm zomerreces. Het lukt dit jaar niet om een paar dagen met elkaar ‘tot bezinning te komen’ vanwege allerlei beperkende maatregelen. Toch willen we graag met elkaar een aftrap maken naar het komende seizoen. Dat gebeurt op een warme zomermiddag, op 19 augustus. Een gids laat ons, al praamvarend, vanaf het water veel geschiedenis van Leeuwarden zien en horen. Een fijn begin.

In september is er een lange Statenvergadering, die zich uitstrekt over twee woensdagen. In onderstaande nieuwsflits kunt u lezen over de diverse onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

Op 30 september wordt de fractie versterkt met een nieuwe fractiemedewerkster, Anita Vellema. Zij gaat Sipkje Messink opvolgen, die in november met pensioen gaat. Een poosje met elkaar oplopen komt de overdracht ten goede.

Op de derde dinsdag in september is het vanouds Prinsjesdag. Net als de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Amsterdam is ook deze dag een totaal andere. Vermoedelijk onthouden we deze dag beter als de vorige Prinsjesdagen. Zij het wellicht niet om de inhoud, dan wel vanwege de entourage. De troonrede wordt niet uitgesproken in de Ridderzaal, maar in een historische kerk zonder feestelijk vertoon.

In het Nederlands Dagblad van 19 september staat een gebed ‘Tussen troonrede en Bergrede’ van Dick Schinkelshoek, dat uitloopt op een gebed voor onze politici. Zij hebben ook uw gebed hard nodig.

‘Gelukkig is het land, Heer onze God, waar U regeert.
……
Waai met Uw Geest door onze vergaderzalen en huiskamers. Zegen onze politici – de pragmatische en de idealistische allebei – niet met vele woorden, media-aandacht of mooie peilingen, maar met goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Laat ze op Christus lijken, Uw Zoon, die ons aller Koning is.

Want er is ons immers allang gezegd wat goed is. Een land waar U regeert, daar doen mensen elkaar recht, daar zijn ze trouw en gaan ze nederig en bescheiden Uw weg. ‘   

 

Uit de Staten

Vragen over steun ov-bedrijven

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nog steeds geen toestemming aan de Europese Commissie gevraagd om de ov-bedrijven te mogen compenseren voor coronaschade.
Lees verder

Actualisatie sportbeleid

Regelmatig bewegen en sporten dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. Samen met gezond eten en drinken, zijn ze belangrijk voor onze kwaliteit van leven. Om nog meer Friese inwoners enthousiast te maken voor sport, wordt het sportbeleid geactualiseerd.
Lees verder

Beheer en schadebestrijding

Fryslân heeft een dramatisch weidevogelbroedseizoen achter de rug. Er zijn dringend maatregelen nodig om dit tij te keren. Tijdens de behandeling van de startnotitie: ’Beheer en schadebestrijding’ gaan de Staten hier dieper op in.
Lees verder

Herstelprogramma biodiversiteit

Hoe werken we toe naar een kleurrijk, bloeiend en levendig Fryslân en een stijgende lijn in de variatie van planten en dieren?
Lees verder

Omgevingsvisie

Hoe richten wij Fryslân in zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen, te werken en te recreëren? Deze inkleuring wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie. Na de inspraakperiode is deze visie rijp om definitief vastgesteld te worden. De ChristenUnie is nog steeds kritisch op een aantal onderwerpen en gaat hierover het debat aan.
Lees verder

Vragen over extern salderen

De provincie Fryslân is al enige tijd in gesprek met alle betrokken sectoren om te komen tot een oplossing voor het stikstofprobleem. Bedrijven die stikstofruimte nodig hebben voor uitbreiding kunnen deze kopen van andere agrarische bedrijven. Ook wel extern salderen genoemd.
Lees verder

Fractie in actie

Werkbezoek RUG Campus Fryslân

‘Spread the knowlegde not the virus’, deze sticker valt meteen op bij ons werkbezoek aan Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. Met de komst van de Rijksuniversiteit Groningen naar Leeuwarden worden er sinds 2018 verschillende master- en bacheloropleidingen aangeboden.

Lees verder

Werkbezoek A&S Techniek

Een nieuwe stalvloer om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Anne de Boer van A&S Techniek uit Burgum ontwikkelde onlangs een systeem waarmee de mest en de urine van de koe gescheiden kunnen worden. Zou dit de oplossing zijn voor de stikstofproblematiek?
Lees verder

Werkbezoek Sport Fryslân

Sport draagt bij aan een gezond en vitaal leven. Sport Fryslân zet zich in om meer Friezen in beweging te krijgen. Hoe moet volgens Sport Fryslân het toekomstige beleid eruit komen te zien?
Lees verder

Werkbezoek ‘t Stationnetje

De ChristenUnie vraagt, tijdens een debat in juni over de besteding van de coronagelden, om de jeugd meer hierbij te betrekken. De jongeren die aangesloten zijn bij ’t Stationnetje in Hurdegaryp nemen daarna contact op. De fractie gaat op woensdag 19 augustus bij hen op werkbezoek.
Lees verder

Nieuwe fractiemedewerker

Anita Vellema

Mijn naam is Anita Vellema, 36 jaar oud en samen met mijn man en 3 kinderen woon ik in Kootstertille. De afgelopen jaren ben ik voornamelijk werkzaam geweest in de financiële administratie. Daarnaast ben ik betrokken bij de gemeenteraadsfractie van ChristenUnie Achtkarspelen. 
Wanneer Sipkje Messink straks met welverdiend pensioen gaat, mag ik haar als fractiemedewerker binnen de Statenfractie opvolgen. Het is een voorrecht dit te kunnen doen en ik hoop geïnspireerd door Gods woord en gesteund door Zijn zegen de fractie goed te mogen dienen.

Contact

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

De individuele fractieleden zijn eveneens te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Matthijs de Vries: @Matthijsdevrie6
  • Lieuwe van der Pol: @lavanderpol
  • Thea Smit: @TheaSmitdeVries

Kijk voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert in principe elke maandagavond om 19:00 uur. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
Aanmelden bij Sipkje Messink

Omdat we regelmatig thuis werken is de fractie te bereiken via Whatsapp of telefonisch op de mobiele nummers: 
Bernita Hakvoort 06-20191863 en Sipkje Messink 06-15146428.
Ook kunt u ons mailen op christenunie@fryslan.frl

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts