Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân december 2020

Omtinken foar wat der echt ta docht

Vrienden van de ChristenUnie

Kerst vieren ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren. Niet naar de kerk kunnen, geen samenzijn met veel familie en dierbaren. De lockdown raakt ons allemaal. Opnieuw krijgt de samenleving veel te verwerken, in een jaar waarin er toch al veel gevraagd is van ons allen door het coronavirus COVID-19.

Toch willen we als Provinciale Staten fractie niet met een zwaar gemoed achterom kijken, maar blijmoedig naar de toekomst blijven kijken. We houden hoop door lichtpuntjes die er in de huidige duisternis zijn. Een prachtig lied van eenheid ; O kom o kom Immanuël, Heer maak ons één, gezongen door mensen uit alle gezindten. Een glimp op betere tijden. In het hier en nu maar ook straks, als Jezus Christus terug zal komen.

Met “Omtinken foar wat der echt ta docht” willen we ook in Fryslân de ChristenUnie waarden uitdragen. “Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” De vruchten van de Geest zijn hierbij juist op de dag van vandaag heel erg van toepassing.

De Statenvergadering van 16 december vindt digitaal plaats. Tijdens het ‘frageoerke’ vragen wij aandacht voor het tweede steunpakket om lokale ondernemers, de culturele sector en de mienskip te helpen. Meer hierover en over de andere onderwerpen leest u in deze nieuwsflits.

Nu het kerstreces is aangebroken is er tijd voor reflectie en bezinning. We vieren de geboorte van Jezus Christus, het licht van de wereld. Mogen de woorden uit het Opwekkingslied “Jezus, hoop van de volken” u daarbij bemoedigen.

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een HOOPvol 2021.

 

Uit de Staten

Goed zicht op stikstofhandel houden

Nu het extern salderen ook open wordt gesteld in Fryslân, gaat de provincie bijhouden hoeveel rechten er worden opgekocht. De Statenfracties van de ChristenUnie en CDA willen meer duidelijkheid over de afspraken en zekerheid hebben dat er geen ongewenste handel plaatsvindt. Hierover stellen zij vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.
Lees verder

Funderingsschade oplossen met bewoners

In Fryslân hebben meerdere bewoners problemen met de fundering van hun woonhuis. Daling van het grondwaterpeil zorgt voor paalrot en zakkende funderingen. Tijdens de Statenvergadering van 16 december jl. willen Provinciale Staten een overlegtafel met bewoners instellen om te kijken hoe deze problemen opgelost kunnen worden.
Lees verder

Meer aandacht voor minderheden in de EU

Het burgerinitiatief, Minority Safepack wil dat de Europese Unie opnieuw aan de slag gaat met minderhedenbeleid. Om het onderwerp minderheidstalen op de politieke agenda te krijgen van het Europees Parlement en de Europese Commissie, dienen de Staten een motie in om dit ook vanuit de provincie Fryslân te ondersteunen.
Lees verder

Geen vee- en faunatunnel onder De Skieding

Het verzoek om een vee- en faunatunnel onder De Skieding aan te leggen wordt niet uitgevoerd. De ChristenUnie vindt dit opmerkelijk en gaat op bezoek bij de aanvrager van de veetunnel. Naar aanleiding van het bezoek heeft de fractie vragen gesteld in de commissievergadering.
Lees verder

Vragen over Fries steunpakket

Premier Rutte kondigt op maandag 14 december 2020 een harde lockdown af vanuit het Torentje in Den Haag. Nederland gaat vijf weken op slot. “Wat betekent dit voor de Friese ondernemers? Kunnen zij rekenen op extra steun van de provincie?” Statenlid Matthijs de Vries stelt hierover mondelinge vragen tijdens de vergadering op 16 december jl.

Lees verder

Vervangend busvervoer moet beter

Reizigers die met de trein van Buitenpost naar Leeuwarden gaan moesten tijdens de werkzaamheden aan het spoor gebruik maken van bussen, die vervolgens stampvol zaten. De Statenfracties van de ChristenUnie, FNP en de PvdA krijgen hierover meerdere klachten en stellen schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.
Lees verder

Contact

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert elke maandagavond om 19:00 uur. U bent van harte welkom om een vergadering digitaal bij te wonen. Aanmelden kan bij het fractiebureau via Anita Vellema

                                                      facebookpictrond.png  twitterpictorond.png

Provinciehuis Tweebaksmarkt 52  Postbus 20120 8900 HM  Leeuwarden

christenunie@fryslan.frlwww.christenunie.frl – 058 – 292 8801 (maandag t/m vrijdag)

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts