Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits juli 2014

Beste lezer,


Alstublieft! De laatste nieuwsflits voor de vakantie. Een lange deze keer. Dat mag ook wel na twee Statenvergaderingen met belangrijke onderwerpen als windenergie, sociaal beleid, Wurkje foar Fryslân en de Kadernota 2015. We wensen u veel leesplezier.

Het is nu bijna vakantie. Tijd voor reflectie en afstand nemen. Maar ook van voorbereiding op het nieuwe politieke jaar waarin alles in het teken zal staan van de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Ook de waterschapsverkiezingen vinden dan plaats. We lopen er al warm voor.

We voelden ons gezegend het afgelopen jaar. Het was een goed jaar waarin veel van onze inspanningen steun kregen van een meerderheid in de Staten. Daarin werd ons harde werken beloond. Maar bovenal zien we het als een zegen van onze Hemelse Vader. 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog', staat in Psalm 32:8. Dat is onze basis!

We wensen u een fijne (vakantie)tijd.

 

 

Kadernota zonder ambities

'Beleidsarm en weinig ambitieus.' Zo kwalificeerde Anja Haga de Kadernota 2015 tijdens de laatste Statenvergadering op 25 juni. Maar dat was deze keer geen kritiek. 'Het is helemaal niet de bedoeling dat Gedeputeerde Staten in het verkiezingsjaar nog met allerlei nieuwe plannen komen', zei ze. 'Wij komen zelf wel met mooie ideeën.' Om een aantrekkelijke provincie te zijn, moet Fryslân blijven investeren in eerlijk werk en in bereikbaarheid via wegen, spoor en water, vindt de ChristenUnie. 'Wij geloven dat iedereen gelijke kansen moet hebben om zijn talenten te ontwikkelen. Vanuit het principe de naaste liefhebben als jezelf.' 
De ChristenUnie vroeg bij de behandeling van de Kadernota ook aandacht voor het openbaar vervoer en de organisatiekosten van Kulturele Haadstêd. Daarover leest u verderop in de nieuwsflits meer.

 

lees verder

Houd belangenbehartiging in de zorg en antidiscriminatie bij Provincie

De ChristenUnie wil dat de Provincie zich blijft inzetten voor belangenbehartiging in de zorg. Ook antidiscriminatie is een taak van de Provincie en moet dat blijven. Dat betoogde Ynze de Boer tijdens de Statenvergadering van woensdag 18 juni. De meerderheid van de Staten vindt dat deze taken op termijn door de gemeenten kunnen worden uitgevoerd. De Boer heeft er een hard hoofd in: 'Gemeenten stelle no al dúdlik dat hja dizze taken net oernimme sille. Net omdat dit net mear nedich is, mar omdat it bûten harren wetlike taak fâlt'.

lees verder 

Economie:

Wurkje foar Fryslân

De Friese economie krijgt een impuls van € 300 miljoen. Het geld wordt voornamelijk geïnvesteerd in de sectoren agrofood, watertechnologie, recreatie & toerisme en de maakindustrie. Ook worden jongeren aan het werk geholpen en krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans.

Het fonds van € 300 miljoen komt uit de verkoop van de NUON aandelen.

Lees meer

 

Fors budget voor noordelijke economie dankzij CU-motie

Het Rijk is van plan € 52 miljoen uit te trekken voor versterking van de economie in Noord-Nederland en het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid. Basis voor dit plan is een motie van Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie waarin ze het kabinet vraagt een visie te ontwikkelen voor Noord-Nederland om werkgelegenheid te behouden en de economie te versterken met bijzondere aandacht voor de industriesector. Deze motie werd gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer.

Lees meer

Openbaar Vervoer:

 

 

Nieuwe kansen voor snel spoor naar Randstad dankzij motie CU

NS, ProRail, de provincies en het Rijk gaan samen een quick scan maken met kosten en baten van maatregelen die mogelijk zijn voor het substantieel verkorten van de reistijd vanaf de Randstad naar het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Dat is het resultaat van een aangenomen motie van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De Statenfractie heeft in het verleden al vele malen gevraagd om snelheidsverhogende maatregelen op het spoor naar het Noorden. 'De gedeputeerde moet in actie komen om deze toezegging maximaal  te verzilveren. Deze kans mogen we niet laten glippen,' zegt Anja Haga.  

lees verder

Brede steun voor OV-dagkaart

De ChristenUnie heeft met succes gepleit voor het invoeren van een dagkaart in het Openbaar Vervoer in Fryslân. Een motie daarvoor kreeg brede steun van alle partijen met uitzondering van CDA, SP en GrienLinks.

lees verder

TEN-T fonds gebruiken voor spoor Leeuwarden-Bremen

Geld uit het Europees transportfonds TEN-T kan goed worden gebruikt voor realisatie van de spoorlijn van Leeuwarden via Groningen naar het Duitse Bremen. Dat zei Anja Haga tijdens de behandeling van de Kadernota 2015 in Provinciale Staten van Fryslân. Een motie hiervoor kreeg steun van de Staten.

lees verder

Landbouw:

 

 

 

Minder regels weidevogelbeheer

Boeren zijn erbij gebaat dat de regels rondom weidevogelbeheer en agrarisch natuurbeheer eenvoudig en beperkt zijn. Dat verleidt hen om mee te doen. Maar soms is het tegendeel het geval. Dat inspireerde de ChristenUnie om een motie in te dienen tijdens de vergadering van Provinciale Staten, om nog eens de stofkam door de regels te halen. De motie kreeg ruime steun.

Lees meer

Dierenwelzijn ook voorop stellen bij intensieve veehouderij

De ChristenUnie wil dat Fryslân onderzoekt of het Groninger Verdienmodel voor de landbouw ook van toepassing is in Fryslân. In dit verdienmodel wordt uitbreiding van de landbouw eenvoudiger gemaakt, mits aan scherp geformuleerde doelen wordt voldaan. Deze doelen hebben betrekking op dierenwelzijn, milieumaatregelen en landschappelijke inpassing. De ChristenUnie pleitte daarvoor bij de behandeling van de beleidsnotitie over intensieve veehouderij op 25 juni. Fryslân wil bestaande intensieve veehouderijen de kans geven onder voorwaarden uit te breiden. De ChristenUnie is het daarmee eens, maar wil de voorwaarden waaronder dat kan verder aanscherpen.

lees verder

 

 

  

 

 

 

Windmolens komen. Maar waar?

Het blijft nog tot eind van dit jaar onduidelijk waar de windmolens in Fryslân geplaatst worden. Pas aan het einde van het jaar, als alle plannen in heel Fryslân bekend zijn, willen de Staten een finaal besluit nemen. Het enige waartoe de Staten op 18 juni bereid waren, betreft een uitspraak over het aantal MegaWatt (MW) dat opgesteld moet worden in Fryslân, namelijk 530,5 MW. De ChristenUnie vindt dat onverstandig. 'Wat ons betreft hadden we een besluit genomen om 250 MW in het IJsselmeer te plaatsen', zei Anja Haga. 'Dan kun je vervolgens gericht zoeken naar locaties op land met voldoende draagvlak.' Het amendement dat de ChristenUnie daarvoor indiende kreeg onvoldoende steun. Reden voor de fractie om tegen het voorstel te stemmen. De ChristenUnie pleitte er ook voor te onderzoeken in hoeverre de Afsluitdijk geschikt is als locatie voor windturbines.

Lees meer

Meer nieuws uit de Staten:

Beperk organisatiekosten KH 2018

Het geld voor Leeuwarden - Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 moet worden besteed aan projecten en niet aan organisatiekosten. Dat signaal gaf de Statenfractie van de ChristenUnie af tijdens de behandeling van de Kadernota 2015.  Hoewel de voorbereidingen voor KH 2018 al in volle gang zijn, is niet inzichtelijk hoeveel de organisatie ervan kost. Gedeputeerde De Vries beloofde de ChristenUnie dat deze informatie voor de behandeling van de begroting bij de Staten zal zijn. 

Lees meer

 

 

 

 

 

Anja Haga lijsttrekker ChristenUnie Statenverkiezingen

De ChristenUnie Fryslân heeft woensdagavond 2 juli de kieslijsten definitief gemaakt voor '2015'. Het gaat om de kieslijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor it Wetterskip in maart 2015. De definitieve vaststelling gebeurde tijdens een extra algemene ledenvergadering van de Provinciale Unie Fryslân. Lijsttrekker van de provinciale lijst is Anja Haga. Ze is nu fractievoorzitter van de Statenfractie in Fryslân. De lijst voor de Waterschapfractie wordt aangevoerd door Rein Ferwerda. 

lees verder

ChristenUnie blij met ondertekening manifest tegen schaliegas

De ChristenUnie in Fryslân is verheugd dat de Provincie Fryslân het manifest tegen (proef)boringen naar schaliegas in Nederland ondertekent. In 2013 heeft de ChristenUnie het college opgeroepen zich uit te spreken tegen schaliegas.

lees verder
 
 

Op pad met de boswachter in het Lauwersmeer

 
 

 

 

 
 
 

De ChristenUnie fractie heeft zich het afgelopen jaar met succes sterk gemaakt voor het Rondje Lauwersmeer. Naar aanleiding van een motie en vragen van de CU besloot Fryslân tot een grotere financiële bijdrage. De gemeenten Dongeradeel en Kollumerland konden niet

 

aan hun verplichtingen voldoen waardoor het Rondje Lauwersmeer dreigde te sneuvelen. Met het rondje worden ondermeer de toegangspoorten tot het Lauwersmeer verbeterd. Dat is belangrijk want het gebied heeft grote potentie als toeristische locatie, maar is

 

nauwelijks ontdekt. Rondje Lauwersmeer wil alle initiatieven die er zijn op elkaar aansluiten en de promotie van het gebied verbeteren. Ter afsluiting van het politieke jaar bracht de fractie een bezoek aan het Lauwersmeer met als gids boswachter Kloosterman.

 
 
 
 
 

Bijeenkomst van CU raadsleden, wethouders en Statenleden

 
 

 

 

 
 
 

De raadsverkiezingen in 2014 hebben een keur aan nieuwe raadsleden voor de ChristenUnie opgeleverd. Tijd voor een hernieuwde kennismaking met elkaar. Anja Haga sprak de aanwezigen bij over windenergie en Ynze de Boer deed dat over sociaal beleid.

 

In 2015 staan verkiezingen voor Provinciale Staten op het programma. Campagneleiders Andries Bouwman en Pieter van der Zwan grepen het moment aan, stelden zich voor en maakten de aanwezige politici alvast warm voor de campagne.

 

Maar bovenal was er tijd voor ontmoeting. Tijdens het eten werd druk nagepraat  over belangrijke onderwerpen die zowel de provincie als de gemeenten raken. Anja: 'Als je elkaar kent dan zoek je elkaar gemakkelijker op voor overleg. Dat is belangrijk voor de ChristenUnie'.

 
 
 

Pinksterfeest Veenklooster

De ChristenUnie stond ook dit jaar met een stand op het Pinksterfeest in Veenklooster. Niet in de tent, maar buiten deze keer. Geen straf, want het was prachtig weer.

 

De ChristenUnie vindt het belangrijk op christelijke festivals in Fryslân aanwezig te zijn. 'Hier ontmoeten we onze doelgroep. We hebben er goede gesprekken', zegt Anja Haga.

Overig nieuws:

Fractievergadering bijwonen?

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

ChristenUnie op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan
Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:
Anja Haga: @anjahaga
Wiebo de Vries: @wiebodevries
Ynze de Boer: @YdeBoer
Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts