Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân juni 2018

Volop in beweging

Vrienden van de ChristenUnie

Was de fractie eind mei met een derde teruggebracht, half juni is ze weer op volle sterkte. Dat stemt ons tot grote dankbaarheid, zeker in de drukste maand voor het zomerreces.

In juni wordt ook altijd de Kadernota behandeld. Dat is een document waarin de hoofdlijnen van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven.

Met elkaar zoeken we naar het beste voor Fryslân en nemen we onze verantwoordelijkheid als werkers in Gods Koninkrijk.  
Dat kunnen we niet uit onszelf en we hebben uw gebed en meeleven dan ook hard nodig. Resultaten zijn niet altijd gelijk te zien of soms zien we ze helemaal niet.

Maar de woorden van Adriaan Roland Holst blijven actueel:

‘… Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien…’

We wensen u veel leesplezier.

 

Uit de Staten

Ophogen budget circulaire economie

De ChristenUnie in de Friese Staten wil graag dat het budget voor circulaire economie wordt opgehoogd om het gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren. 
De fractie dient daarvoor samen met de PvdA een amendement in tijdens de behandeling van de Kadernota 2019 op 27 juni.

Lees verder

Turbulente tijden

Het zijn turbulente tijden op het provinciehuis. Turbulent omdat de discussie over windturbines op de kop van de Afsluitdijk oplaait. Op de vergadering van 27 juni staat het provinciaal inpassingsplan ter besluitvorming op de agenda van de Provinciale Staten. Een lastige discussie waar de fractie van de ChristenUnie mee worstelt.

Lees verder

Schipper mag ik overvaren?

Vervoer over water blijft belangrijk en er vindt schaalvergroting plaats in de binnenvaart. Tijdens de Statenvergadering van 20 juni is opnieuw gesproken over de visie op de vaarwegen in Fryslân. Daarbij is ook de bereikbaarheid van de havens meegenomen.

Lees verder

Vragen CU over realisatie aquaduct Skarster Rien

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil van de gedeputeerde weten of ze bij de minister aan gaat dringen op het snel realiseren van een aquaduct in de A6 door de Skarster Rien, op basis van de berekeningen van ingenieursbureau Witteveen + Bos uit Heerenveen.

Lees verder

Fractie

Boeren en vogels

Gaan boeren en vogels samen? Ja, dat gaat prima als je je er maar voor inspant en als je als boer de noodzaak ervan inziet. 'Boeren' wordt dan een stuk leuker. Vrijdag 29 juni zijn veel mensen uitgenodigd op een presentatie van Agrarisch Collectief Waadrâne.

Lees verder

Maar de boer hij ploegde voort

Terug van weggeweest. Ja, hij is er weer. Ynze de Boer verlaat in december vorig jaar de Staten en komt nu, volledig uitgerust, de fractie weer dienen met zijn kennis en kunde. Op 13 juni is hij beëdigd als 1e opvolger, zijnde commissielid.

Lees verder

Wisseling van de wacht

Bernita Hakvoort is de fractie als medewerkster komen versterken nadat Margreet Jonker die na 15 jaar verlaten heeft. Niet omdat ze de politiek beu is, maar omdat Achtkarspelen haar vraagt om wethouder te worden. Zij is op 24 mei in Buitenpost beëdigd als wethouder. Voor haar een carrièresprong, voor ons een groot gemis.

Lees verder

Margreet Jonker

'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.' Deze woorden spreekt onze voormalige fractiemedewerkster op 24 mei als zij beëdigd wordt als wethouder van Achtkarspelen.

Andries Bouwman

Deze woorden zijn ook te horen in de raadszaal van Tytsjerksteradiel als onze 1e opvolger op 6 juni beëdigd wordt als wethouder.

Prijsstijging bij Arriva

Door het verdwijnen van het regio sterrenabonnement krijgen veel reizigers van Arriva vanaf 1 januari met een enorme kostenstijging te maken. Wij vroegen u toen om input over de gevolgen van die prijsstijging en een aantal van u heeft daarop gereageerd. Van die reacties zijn we erg geschrokken en naar aanleiding van uw informatie hebben we een gesprek gevoerd met de ambtelijke dienst.

Ook is er in april een commissievergadering geweest waar dit aan de orde kwam. Arriva heeft toen een toezegging gedaan om de website gebruiksvriendelijker te maken.

De tarieven worden echter door Arriva bepaald en zijn onderdeel van de concessie. Pas bij de nieuwe aanbesteding in 2020 kan dit meegenomen worden. Reitze Douma heeft momenteel nog vragen uitstaan bij de desbetreffende ambtenaar om erop aan te dringen passende, dus goedkopere, tickets of arrangementen voor scholieren en forenzen te kunnen aanbieden. Het duurt ons ook te lang. Zeker weer met het nieuwe schooljaar in het vizier. Zoals altijd heeft het openbaar vervoer volop onze aandacht en we blijven de ontwikkelingen volgen.

 

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Richard Klerks: @RichardKlerks
  • Reitze: @Reitze

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fractievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts