Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân november 2018

Waardevol

Vrienden van de ChristenUnie

November is van oudsher de maand van vooruitzien, danken en gedenken.

Deze maand kent twee Statenvergaderingen. Op de eerste is de begroting behandeld, waarin de Staten met vooruitziende blik de piketpaaltjes slaan voor het komende jaar. Op de tweede zijn overige punten aan de orde gekomen, waarvan hieronder een selectie.

In november valt ook de dankdag voor ‘gewas en arbeid.’ Er is veel om voor te danken, maar er is ook veel om voor te bidden, voor Fryslân, Nederland en de wereld.

Dankbaar zijn we voor de prachtige uitslag van de raadsverkiezing in Noardeast-Fryslân en de unanieme vaststelling van de kandidatenlijsten voor de Staten en het Wetterskip.   

Aan het eind van het kerkelijk jaar, eind november, gedenken we allen die dit jaar gestorven zijn, opdat hun namen niet vergeten worden. Hanna Lam heeft een mooi gedicht gemaakt dat ook in het Frysk vertaald is. Hieronder enkele zinnen daaruit.

De minsken fan foarby,
se binne’ noch yn ús tinken.
De minsken fan foarby,
har nammen sille klinke.
De minsken fan foarby,
gean mei ús troch de jierren.
De minsken fan foarby
se wurde net ferjitten. 

 

ChristenUnie Frylsân stelt definitieve kieslijsten voor 2019 vast

Donderdagavond 29 november zijn in de algemene ledenvergadering van de Provinciale Unie Fryslân de kandidatenlijsten definitief vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân in maart 2019.

Lees verder

Uit de Staten

Zijn de ouderen het meest vooruitstrevend in politieke vernieuwing?

‘Is het tijd om na de komende Statenverkiezingen op een nieuwe manier de coalitievorming aan te pakken?’ Dat is de strekking van de vraag die in de Statenvergadering van november naar voren komt in het initiatiefvoorstel dat is ingebracht door de Statenfractie van ouderenpartij 50PLUS.

Lees verder

Van het kastje naar de muur

Dat gevoel bekruipt burgers vaak als ze bij de overheid aankloppen voor hulp en geld om een goed plan, dat waardevol is voor de provincie, verder te ontwikkelen. Provinciale Staten hebben eerder in een motie aangegeven dat deze soort initiatieven ondersteuning verdienen en het college hiervoor opdracht gegeven met een plan van aanpak te komen.

Lees verder

Provincie Fryslân staat er financieel goed voor

‘Mooie ambities maar nog veel lege plekken in de begroting van 2019,’ zegt Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten. ‘De huidige coalitie laat weinig visie zien en laat het over aan het nieuwe provinciebestuur.’ De ChristenUnie dient tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 14 november 2018 verschillende amendementen en moties in bij de begroting van 2019.

Lees verder

De jeugd heeft de toekomst

Het is belangrijk om de jeugd bij de politiek te betrekken. Hoe doe je dat en hoe worden jongeren politiek actief? De Friese jeugdadviesraad (FJAR) is in 2017 begonnen en zal twee tot vier keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Statenvergaderingen staan. Uit de toelichting van de begroting blijkt dat de FJAR geen enkel advies heeft gegeven aan Provinciale Staten in 2018.

Lees verder

Stimuleren asbest eraf, zonnepanelen erop

Hoe krijgen we alle asbest op tijd van het dak af? Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De overheid wil dat de asbestdaken eind 2024 allemaal gesaneerd zijn. De ChristenUnie vindt dat de overheid eigenaren van asbestdaken moet stimuleren om het asbest van hun daken te verwijderen in combinatie met het terugleggen van zonnepanelen. De ChristenUnie vraagt tijdens de behandeling van de begroting op 14 november jl. om geld beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling.

Lees verder

Iedereen verdient het om waardig ouder te worden

Zorg gaat iedereen aan. Iedere dag staan er mensen klaar om voor anderen te zorgen. In Nederland is de zorg van goede kwaliteit. Toch zijn er zorgen over de zorg. Is er straks nog voldoende en betaalbare zorg? De ChristenUnie wil dat ouderen op een waardige manier ouder worden en vraagt tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018 wat de provincie hieraan kan doen.

Lees verder

Werkzaamheden aan De Skieding van start

De Skieding (N358) tussen Surhuisterveen en de A7 bij Drachten wordt aangepakt. Provinciale Staten gaan tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018 akkoord met de laatste aanpassingen in het plan. Eerder is al besloten om de weg te verbreden en de doorstroom te verbeteren.

Lees verder

Fractie in actie

 

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Reitze Douma: @Reitze
  • Ynze de Boer: @YdeBoer

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fractievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts