Provinciale Staten

woensdag 18 december 2019 09:00

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 december staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Ynstellen Taskforce oanpak stikstof en hjirfoar jild beskikber stellen
  • Beslútfoarming liearringsoerienkomst en finansjele posysje Fryske Akademy
  • Startnotysje Gastfrij Fryslân

U kunt via de livestream de vergadering thuis volgen.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari