Provinciale Staten

woensdag 22 mei 2019 10:00

Provinciale Staten

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 mei staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Jaarstukken 2018 Provincie en Nazorgfonds
  • Enerzjyneutrale provinsjale organisaasje dy’t yn eigen ferlet foarsjocht
  • Zienswijze ontwerp-begroting 2020 SNN
  • Reserve fraksje ûndersteuning

Hamerpunten:

  • Zienswijze begrotingswijziging 2019 FUMO
  • Zienswijze concept-begroting 2020 Waddenfonds
  • Zienswijze concept-begroting 2020 Marrekrite
  • Ynlûke regeljouwing gearwurkingsferbân Noard-Nederlând (SNN)

U kunt via de livestream de vergadering thuis volgen.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari