CU vraagt om kavelruil van natuur en landbouwgrond

DSCF9467dinsdag 14 mei 2013 17:55

Het provinciaal kavelruilbureau kan worden ingezet om landbouwgrond en natuurgrond met elkaar te ruilen. De gedeputeerde van Drenthe heeft daarvoor vandaag een oproep gedaan in dagblad Trouw. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil weten of het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân het daarmee eens is. Daarom stelt de fractie vragen aan het college. Doel is om aaneengesloten robuuste natuurgebieden te creëren, die bij voorkeur worden beheerd door één organisatie. Daarnaast wordt door de ruilverkaveling het areaal landbouwgrond vergroot, wat ten goede komt aan boeren.

In Fryslân wordt al enige tijd geprobeerd om natuurgronden in de Izermieden in de gemeente Achtkarspelen te ruilen met landbouwgrond. Maar tot nu toe zonder resultaat. Door zowel landbouw- als natuurgrond in te brengen in het kavelruilbureau kan dat proces in gang worden gezet. “En er zijn in Fryslân vast meer gebieden die hiervoor in aanmerking komen”, zegt fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie. 

Natuurgebieden kennen veelal een keur aan beheerorganisaties die elk een deel van het beheer op zich nemen. Dat leidt tot versnippering die de natuurorganisaties zelf als ongewenst beschouwen. Tegelijkertijd met het opstarten van ruilverkaveling van natuur- en landbouwgronden zou daarom een proces van vereenvoudiging van beheer moeten worden gestart. Doel ervan is het beheer uiteindelijk bij een organisatie neer te leggen. De ChristenUnie wil van het college van GS weten of ze daar het voordeel van inzien en welke rol de Provincie hierin heeft. 

 #schepping

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van   Orde

Gericht aan GS / lid GS 

College van GS

Inleidende toelichting

(facultatief)

In de Trouw van 14 mei jongstleden doet de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma de oproep om ruilverkaveling in de natuur te stimuleren. Doel is grote robuuste reservaten te stichten die door één beheerder worden beheerd. Munniksma ziet een rol voor het provinciale kavelbureau om voor dit doel ook landbouwgronden en natuurgronden onderling te ruilen.    Gedeputeerden in Overijssel en Gelderland steunen het voorstel van   Munniksma.

Vraag / vragen

 

 

1. Wat vindt u van het voorstel van uw Drentse collega voor ruilverkaveling in de natuur?

 2. Hoe ziet u de rol van het Provinciaal kavelbureau van Fryslân hierin?

 3. Tot nu toe wordt het kavelbureau hoofdzakelijk of alleen ingezet voor verkaveling van landbouwgronden. Door ruilen van natuurgronden én landbouwgronden kan het areaal landbouwgrond aanzienlijk worden uitgebreid, zonder dat dit ten koste gaat van natuurgebieden. Sterker nog, het komt ten goede aan zowel natuur als landbouw. In Fryslân wordt dit op enkele plaatsen ook geprobeerd (bijvoorbeeld polder de Izermieden in Achtkarspelen) maar dit heeft  tot nu toe niet tot resultaat geleid. Wat is   daarvan de reden?

 4. Wat gaat u doen om tot een oplossing te komen wat betreft polder De Izermieden en andere soortgelijke gebieden? Bent u bijvoorbeeld bereid het kavelbureau in te zetten voor verkaveling van natuurgronden om tot een oplossing te komen?

 5. Herkent u het beeld van veel verschillende natuurorganisaties die samen een natuurgebied beheren? Is dat ook in Fryslân het geval en wat vindt u daarvan?

 6. Meer samenwerking tussen organisaties leidt tot aanzienlijke kostenbesparing, concludeerden de natuurorganisaties onlangs zelf naar aanleiding van een rapport van Mc Kinsey. Welke rol heeft de Provincie als het gaat om het bevorderen van deze samenwerking en hoe geeft u inhoud aan deze rol?

Indiener(s)

(fractie / naam /   handtekening)

ChristenUnie, Anja Haga 

Datum

14 mei 2013

« Terug