Monitor de Ganzenpopulatie in Fauna Registratie Systeem

HPIM5150dinsdag 09 april 2013 09:06

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân pleit ervoor dat de Provincie Fryslân een Fauna Registratie Systeem in het leven roept waarin actuele informatie te vinden is over ondermeer de ganzenpopulatie. In zes provincies in Nederland wordt al gewerkt met een FRS. De ChristenUnie wil een motie indienen tijdens de Statenvergadering van 24 april om dat ook te doen.

De Provincie Fryslân zegt in het nieuwe beleidsplan Gans in Balans de ganzenpopulatie te willen monitoren door tellingen in juni en jaarlijkse schadetaxaties van het faunafonds. Dat geeft een momentopname van de ganzenpopulatie, terwijl het FRS  door verschillende bronnen wordt gevoed en daardoor per definitie actueler is. Ook wordt het FRS in meerdere aansluitende regio’s gebruikt, waardoor een completer beeld ontstaat. De tellingen door de Provincie vormen de input voor het FRS, maar ook informatie van bijvoorbeeld natuurbeherende organisaties en boeren. Ook schade kan direct via het FRS worden gemeld waardoor veel sneller actie kan worden ondernomen.

Ook het Faunafonds maakt gebruik van het FRS. De bevoegdheid voor het Faunafonds wordt overgedragen van het Rijk naar de Provincie. Voor de ChristenUnie is dat een extra argument om Fryslân snel te laten aansluiten op het FSR. “Het is beslist onverstandig om twee registraties bij te houden, terwijl dat ook met een kan”, vindt Anja Haga, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Het pleidooi van de ChristenUnie heeft ertoe geleid dat de Provincie, mede op verzoek van de Wild Beheer Eenheid, heeft toegezegd zich aan te sluiten bij het Fauna Registratie Systeem.

#schepping #sterk

« Terug