2014

  • Anja Haga doet mee aan Grote Bijbel Quiz van EO. De Feanster  22-10-2014
  • CU: Hoe zit het nu met wachtlijst Jeugdzorg? Friesch Dagblad 11-10-2014
  • De ChristenUnie yn Fryslân makket him soargen oer it ferskaat en de ûnôfhinklikens fan de lokale omroppen Leeuwarder Courant 06-10-2014; Omrop Fryslân 03-10-2014 
  • Ook over wachtlijsten in de jeugdzorg is weinig bekend Friesch Dagblad 27-09-2014